08 apr.

Propunere Regulament de Organizare si Functionare CMSR (DRAFT) – transparenta decizionala, martie 2024

Link către documente în format pdf:
Propunere Regulament de Organizare si Functionare CMSR (DRAFT) – transparenta decizionala, martie 2024

În vederea asigurării transparenței decizionale, Colegiul Medicilor Stomatologi din România supune

consultării publice proiectul privind modificarea și completarea Regulamentului de organizare şi

funcţionare a Colegiului Medicilor Stomatologi din România, adoptat prin Decizia Adunării generale

naționale a Colegiului Medicilor Stomatologi din România nr. 3/2023.

Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul supus consultării publice

se pot trimite în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării prezentului anunț la adresa de email

: secretariat@cmdr.ro

Materialele transmise vor purta mențiunea: Propuneri referitoare la proiectul privind modificarea și

completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Colegiului Medicilor Stomatologi din

România.

Precizăm că propunerile de modificare și completare nu vizează atribuțiile Colegiului Medicilor

Stomatologi din România conferite de Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii,

republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Pentru informații suplimentare, vă stăm la dispoziție la următoarea adresă de email:

secretariat@cmdr.ro

Publicat la data de 05.03.2024, aflat în dezbatere până la data de 16.03.2024.

Colegiul Medicilor Stomatologi din România – CMSR

Regulamentul de organizare și funcționare a Colegiului Medicilor

Stomatologi din România, din _________

Parte integrantă din Decizie _________

În vigoare de la ___________

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. _____ din ____________. Formă aplicabilă la zi,

___________.

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

Art. 1. – (1) Colegiul Medicilor Stomatologi din România, denumit în continuare CMSR, este organizat

şi funcţionează, în baza legii şi a prezentului regulament, ca organizaţie profesională naţională a

medicilor stomatologi, apolitică, fără scop lucrativ, de drept public.

(2) CMSR are autonomie instituţională în domeniul său de competenţă, normativ şi jurisdicţional

profesional, exercitându-şi atribuţiile fără posibilitatea vreunei imixtiuni.

Art. 2. – CMSR exercită atribuţiile conferite de lege şi de prezentul regulament.

Art. 3. – (1) CMSR, prin organismele sale, este reprezentant al corpului profesional din România în

relaţiile cu autorităţile şi instituţiile guvernamentale şi neguvernamentale, interne şi internaţionale.

(2) La nivelul judeţelor şi al municipiului Bucureşti, atribuţiile corpului profesional sunt exercitate de

colegiile teritoriale, în condiţiile prevăzute de lege şi de prezentul regulament.

Art. 4. – CMSR reprezintă interesele profesiei de medic stomatolog şi acţionează prin toate mijloacele

conferite de lege pentru dezvoltarea şi pentru ridicarea prestigiului acestei profesii în societate.

Art. 5. – CMSR exercită atribuţiile prevăzute de lege şi de prezentul regulament în următoarele domenii

principale de activitate:

 1. a) relaţii instituționale;
 2. b) etică şi deontologie profesională;
 3. c) profesional-ştiinţific şi învăţământ;
 4. d) legislaţie şi asigurări de sănătate;
 5. e) studii şi strategii de dezvoltare;
 6. f) avizări;
 7. g) socioeconomic;
 8. h) administrativ şi organizatoric;
 9. i) jurisdicţie profesională şi litigii.

CAPITOLUL II

Membrii Colegiului Medicilor Stomatologi din România

SECŢIUNEA 1

Dobândirea calităţii de membru

Art. 6. – Calitatea de membru al CMSR se dobândeşte şi se păstrează în condiţiile legii.

Art. 7. – (1) Profesia de medic stomatolog se exercită pe teritoriul României în baza certificatului de

membru numai de către medicii stomatologi membri ai CMSR, dacă îndeplinesc cumulativ

următoarele condiţii:

 1. a) deţin certificatul de membru vizat anual pe baza asigurării de răspundere civilă pentru greşeli în

activitatea profesională, valabilă pentru anul respectiv;

 1. b) au efectuat/au obţinut numărul minim de credite de educaţie medicală continuă stabilit de Consiliul

naţional al CMSR;

 1. c) au achitat cotizaţia la zi.

(2) Înscrierea în CMSR şi eliberarea certificatului de membru se face numai pentru medicii stomatologi

care îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege.

(3) Modelul şi procedura de eliberare a certificatului de membru al CMSR şi de avizare anuală a

acestuia se stabilesc de Consiliul naţional al CMSR, denumit în continuare Consiliul naţional.

(4) Medicii stomatologi sunt înscrişi şi luaţi în evidenţa colegiilor teritoriale numai în baza unui cod unic

de identificare profesională acordat de către CMSR în condiţiile stabilite de Consiliul naţional.

(5) Medicii stomatologi prevăzuţi la alin. (4) sunt membri ai CMSR şi deţin dreptul de exercitare a

profesiei pe tot teritoriul României, indiferent de colegiul teritorial în care sunt înscrişi, în condiţiile

prevăzute de lege, de prezentul regulament şi de deciziile Consiliului naţional.

(6) Membrii CMSR sunt înscrişi în Registrul unic al medicilor stomatologi din România, care se publică

pe site-ul oficial al corpului profesional.

SECŢIUNEA a 2-a

Drepturi şi obligaţii

Art. 8. – Membrii CMSR au drepturile şi obligaţiile prevăzute de lege.

SECŢIUNEA a 3-a

Transferul în alt colegiu teritorial

Art. 9. – (1) Medicul stomatolog poate solicita transferul în alt colegiu teritorial, la libera sa alegere,

atunci când se modifică fie locul principal de exercitare a profesiei, fie domiciliul sau, după caz,

reşedinţa pe raza altui colegiu teritorial decât cel în care este înscris.

(2) Atunci când medicul stomatolog schimbă atât locul principal de exercitare a profesiei, cât şi

domiciliul sau, după caz, reşedinţa pe raza altui colegiu teritorial decât cel în care este înscris, acesta

are obligaţia de a solicita transferul în termen de 30 de zile calendaristice de la data când a intervenit

modificarea.

(3) Procedura de transfer al membrilor CMSR în cadrul colegiilor teritoriale se stabileşte de Consiliul

naţional.

(4) Locul principal de exercitare a profesiei este reprezentat:

 1. a) de sediul principal sau secundar al formei de exercitare a profesiei al cărei titular sau asociat este

şi în cadrul căreia îşi exercită cu preponderenţă activitatea profesională, în cazul medicului stomatolog

cu practică independentă;

 1. b) de unitatea în cadrul căreia îşi exercită funcţia de bază stabilită în condiţiile legii, în cazul medicului

stomatolog care exercită profesia în regim salarial.

(5) În situaţia membrilor CMSR care exercită profesia exclusiv în baza unor contracte încheiate în

calitate de persoană fizică independentă, pe raza mai multor colegii teritoriale, locul principal de

exercitare a profesiei se declară pe propria răspundere de medicul stomatolog în cadrul notificării

prevăzute la art. 10, în funcţie de durata desfăşurării activităţilor profesionale prevăzută în contracte.

SECŢIUNEA a 4-a

Exercitarea profesiei pe raza altui colegiu teritorial

Art. 10. – În situaţia în care medicul stomatolog înscris într-un colegiu teritorial exercită profesia şi pe

raza altui colegiu teritorial, se notifică acest colegiu în condiţiile stabilite de Consiliul naţional în

conformitate cu prevederile legii şi ale Codului deontologic al medicului stomatolog.

SECŢIUNEA a 5-a

Suspendarea calităţii de membru

Art. 11. – (1) Calitatea de membru al CMSR se suspendă la cererea medicului stomatolog în cauză

sau ca sancțiune pentru nerespectarea anumitor obligații legale.

(2) Calitatea de membru al CMSR se suspendă la cererea scrisă a medicului stomatolog, pe o durată

care nu poate fi mai mică de 1 an și care nu poate depăși 5 ani consecutivi. Prin excepție, dacă motivul

suspendării constă în concediul de creștere copil, durata suspendării la cererea scrisă a medicului

stomatolog va putea fi mai mică de 1 an.

(3) Dreptul de exercitare a profesiei de medic stomatolog sau, după caz, a anumitor activităţi

profesionale se suspendă şi în următoarele situaţii:

 1. a) în caz de neplată totală sau parţială a cotizaţiei profesionale timp de 6 luni de la scadenţă,

până la achitarea integrală a datoriilor, inclusiv a penalităţilor;

 1. b) dacă medicul stomatolog nu realizează numărul minim de credite de educaţie medicală

continuă stabilit de Consiliul naţional;

 1. c) pe durata existenţei unei stări de incompatibilitate, în condiţiile legii;
 2. d) dacă medicul stomatolog nu a participat cel puțin o dată la 3 ani la un curs de legislație și un

curs de prim ajutor acreditat de CMSR;

 1. e) atunci când medicul stomatolog nu face dovada încheierii asigurării de răspundere civilă

pentru greşeli în activitatea profesională, în condiţiile legii;

 1. f) pe durata interdicţiei de a exercita profesia ori anumite activităţi profesionale, stabilită prin

decizie a comisiilor de disciplină ale CMSR ori de către instanţele judecătoreşti naţionale;

 1. g) atunci când medicul stomatolog nu achită amenda impusă de comisia de disciplină sau

Comisia superioară de disciplină în termen de 30 de zile calendaristice de la data rămânerii

definitive a deciziei comisiei în cauză, fie la nivelul instanțelor de judecată, fie la nivelul CMSR

pentru situația în care decizia comisiei de disciplină nu a fost atacată la instanțe.

(4) În cazurile prevăzute la alin. (2) şi la alin. (3) lit. a) – e), competenţa de soluţionare revine biroului

executiv al colegiului teritorial în care este înscris medicul stomatolog, în condiţiile stabilite de Consiliul

naţional.

(5) Decizia în baza căreia s-a dispus suspendarea calităţii de membru al CMSR sau a dreptului de

exercitare a profesiei de medic stomatolog ori, după caz, a unor activităţi profesionale, respectiv

decizia prin care s-a dispus încetarea suspendării calității de membru al CMSR sau a dreptului de

exercitare a profesiei de medic stomatolog ori, după caz, a unor activităţi profesionale se comunică

medicului stomatolog, Biroului executiv naţional, direcţiei de sănătate publică judeţene sau a

municipiului Bucureşti, precum şi, după caz, casei de asigurări de sănătate judeţene sau a municipiului

Bucureşti şi unităţii cu care medicul stomatolog are raporturi de muncă sau colaborare.

(6) Decizia biroului executiv al colegiului teritorial poate fi contestată de medicul stomatolog la Biroul

executiv naţional al CMSR, denumit în continuare Biroul executiv naţional, în termen de 15 zile

calendaristice de la comunicare.

(7) Încetarea suspendării calităţii de membru se constată prin decizie a biroului executiv al colegiului

teritorial.

Art. 12. – (1) La cerere, membrii CMSR care, din motive obiective, doresc să întrerupă exercitarea

profesiei de medic stomatolog pe o durată care nu poate fi mai mică de 1 an și care nu poate depăși

5 ani consecutivi, pot solicita suspendarea calităţii de membru pe acea durată. Prevederile art. 11 alin.

2 vor fi aplicabile.

(2) Cererea de suspendare a calităţii de membru al CMSR se depune, anterior perioadei solicitate, la

colegiul teritorial în a cărui evidenţă se află medicul stomatolog şi se soluţionează prin decizie a

biroului executiv al colegiului teritorial.

Art. 13. – Neplata cotizaţiei datorate CMSR pe o perioadă de 6 luni şi după atenţionarea scrisă a

medicului stomatolog de către colegiul teritorial atrage suspendarea dreptului de exercitare a profesiei

până la plata cotizaţiei datorate, inclusiv pentru perioada suspendării, şi a penalităţilor aferente, în

condiţiile stabilite de Consiliul naţional.

Art. 14. – Medicii stomatologi care nu realizează numărul minim de credite de educaţie medicală

continuă sunt suspendaţi din exercitarea profesiei până la realizarea numărului minim de credite, în

condiţiile și pentru perioada stabilite de Consiliul naţional.

Art. 15. – (1) Existenţa uneia dintre stările de incompatibilitate prevăzute la art. 490 din Legea nr.

95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

denumită în continuare Legea nr. 95/2006, atrage suspendarea dreptului de a exercita profesia de

medic stomatolog pe durata stării de incompatibilitate.

(2) La solicitarea medicului stomatolog în cauză sau la sesizarea oricărei persoane sau

autorităţi/instituţii interesate, precum și la autosesizarea biroului executiv teritorial, preşedintele

colegiului teritorial în care este înscris medicul stomatolog respectiv poate constitui o comisie, special

instituită pentru fiecare dintre cazurile prevăzute la art. 490 alin. (1) lit. a) -c) şi e) din Legea nr.

95/2006, alcătuită din 3 medici stomatologi primari, pentru a confirma sau infirma situaţia de

incompatibilitate.

(3) În situaţia prevăzută la art. 490 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 95/2006 în care solicitarea sau sesizarea

vizează verificarea stării de sănătate fizică sau psihică a unui medic stomatolog, preşedintele

colegiului teritorial poate solicita organelor în drept confirmarea sau infirmarea stării de

incompatibilitate.

(4) În condiţiile legii, pentru cazul de incompatibilitate prevăzut la art. 490 alin. (1) lit. d) din Legea nr.

95/2006, starea de sănătate fizică sau psihică necorespunzătoare pentru exercitarea profesiei de

medic stomatolog se atestă prin certificat medical eliberat de comisia superioară de expertiză medicală

a capacităţii de muncă din cadrul Institutului Naţional de Expertiză Medicală şi Recuperare a

Capacităţii de Muncă.

(5) Medicul stomatolog este obligat să anunţe colegiul teritorial în care este înscris în termen de 10

zile calendaristice de la apariţia unei situaţii de incompatibilitate prevăzute de lege.

Art. 16. – (1) Dreptul de exercitare a profesiei de medic stomatolog sau, după caz, a anumitor activităţi

profesionale se suspendă pe durata interdicţiei de a exercita profesia ori anumite activităţi de medicină

dentară stabilită prin decizie a comisiilor de disciplină sau a Comisiei superioare de disciplină a CMSR,

în condiţiile prevăzute de lege ori de către instanţele judecătoreşti naţionale.

Art. 17. – Pe durata suspendării la cerere a calităţii de membru al CMSR, se suspendă drepturile şi

obligaţiile ce decurg din lege și din prezentul regulament.

SECŢIUNEA a 6-a

Încetarea calităţii de membru

Art. 18. – (1) Calitatea de membru al CMSR încetează în următoarele cazuri:

 1. a) la cererea medicului stomatolog, prin renunţarea scrisă la calitatea de membru;
 2. b) prin deces;
 3. c) în cazul întreruperii activităţii pe o durată mai mare de 5 ani consecutivi;
 4. d) prin retragerea calităţii de membru, cu titlu de sancţiune disciplinară, pronunţată prin decizia

Comisiei superioare de disciplină.

(2) Medicii stomatologi care au întrerupt exercitarea profesiei de medic stomatolog pentru o perioadă

mai mare de 5 ani consecutivi pierd de drept calitatea de membru al CMSR şi dreptul de a exercita

profesia de medic stomatolog pe teritoriul României.

(3) Retragerea calităţii de membru al CMSR operează de drept pe durata stabilită de instanţele

judecătoreşti prin hotărâre definitivă cu privire la interzicerea exercitării profesiei.

(4) Încetarea calităţii de membru al CMSR în condițiile art. 18 alin. (1) lit. a), b) și c) de mai sus se

constată prin decizie a biroului executiv al colegiului teritorial.

(5) Decizia prevăzută la alin. (4) este executorie.

Art. 19. – (1) În situaţia în care medicul stomatolog îşi întrerupe activitatea profesională sau se află

într-o situaţie de incompatibilitate pe o perioadă mai mare de 5 ani consecutivi, în vederea reînscrierii

în CMSR este obligat să urmeze un program de pregătire profesională sub forma unui stagiu practic

cu durata de 6 luni, respectiv de 1 an, dacă întreruperea este mai mare de 10 ani.

(2) Desfăşurarea activităţilor profesionale se realizează sub supravegherea medicului stomatolog

coordonator în baza unui contract de stagiu în care sunt stabilite condiţiile de colaborare, delegarea

sarcinilor şi definirea responsabilităţilor celor implicaţi. La finalul stagiului practic, medicul stomatolog

coordonator îi eliberează medicului stomatolog practicant o adeverință, conform modelului prevăzut

în Anexa nr. 3 a prezentului regulament.

(3) Procedura privind modalităţile şi condiţiile de verificare şi atestare a nivelului profesional, precum

şi modelul contractului prevăzut la alin. (2) se stabilesc de Consiliul naţional.

(4) Medicul stomatolog care își întrerupe activitatea profesională în România și face dovada faptului

că a profesat în această perioadă pe teritoriul unui alt stat, este exceptat de la prevederile alin. (1),

respectiv parcurgerea stagiului practic cu durata de 6 luni sau 1 an de reatestare profesională. Dovada

profesării într-un alt stat se face cu un document eliberat de autoritățile competente din statul respectiv,

tradus și legalizat în limba română.

(5) Pentru redobândirea calității de membru în Colegiul Medicilor Stomatologi din România, medicul

stomatolog are obligația achitării tuturor taxelor restante, inclusiv penalitățile datorate până la

încetarea calității sale de membru.

SECŢIUNEA a 7-a

Registrul unic al medicilor stomatologi din România

Art. 20. – (1) CMSR organizează şi administrează un sistem naţional de înregistrare, evidenţă şi

autorizare a medicilor stomatologi care exercită profesia de medic stomatolog pe teritoriul României.

(2) Evidenţa şi identificarea medicilor stomatologi se vor face în baza unui cod unic de identificare

profesională acordat de către CMSR, la nivel naţional, în baza înscrisurilor necesare pentru înscrierea

în corpul profesional sau a emiterii avizului de practică temporară ori ocazională pe teritoriul României,

precum şi a codului numeric personal sau, după caz, a datei naşterii, în condiţiile stabilite de Consiliul

naţional.

(3) Informaţiile înscrise în Registrul unic al medicilor stomatologi sunt colectate, verificate, introduse

şi actualizate de colegiile teritoriale care deţin responsabilitatea pentru realizarea acestor operaţiuni

privind membrii înscrişi în colegiul teritorial.

(4) Structura sistemului naţional de înregistrare, evidenţă şi autorizare a medicilor stomatologi, precum

şi procedura de înregistrare şi actualizare a informaţiilor din cadrul acestuia se stabilesc de Consiliul

naţional.

Art. 21. – Registrul unic al medicilor stomatologi cuprinde:

 1. a) numele şi prenumele medicului stomatolog;
 2. b) titlul de calificare deţinut sau stadiul pregătirii profesionale;
 3. c) competenţe deţinute în condiţiile legii;
 4. d) locuri de exercitare a profesiei;
 5. e) restrângeri ale dreptului de a exercita profesia, inclusiv cele dispuse de instanţele de judecată sau

de organele de urmărire penală;

 1. f) situaţiile de întrerupere a activităţii profesionale;
 2. g) alte menţiuni relevante, stabilite prin decizie a Consiliului naţional.

Art. 22. – (1) Decizia biroului executiv al colegiului teritorial în care doreşte să se înscrie sau, după

caz, în care este înscris medicul stomatolog, prin care se respinge cererea de înscriere, de reînscriere

sau de menţinere a datelor în Registrul unic al medicilor stomatologi se poate contesta de medicul

stomatolog la Biroul executiv naţional, în termen de 15 zile calendaristice de la data comunicării.

(2) Contestaţia este suspensivă de executare.

Art. 23. – Biroul executiv al colegiului teritorial are obligaţia de a supraveghea şi de a coordona

înregistrarea, verificarea şi actualizarea informaţiilor în sistemul informatic naţional prevăzut la art. 20.

CAPITOLUL III

Exercitarea profesiei cu titlu temporar sau ocazional pe teritoriul României

de către medicii stomatologi cetăţeni ai unui stat membru al Uniunii

Europene (UE), ai unui stat aparţinând Spaţiului Economic European (SEE),

ai Confederaţiei Elveţiene şi de către medicii cetăţeni ai unui stat terţ

Art. 24. – (1) În cazul exercitării profesiei de medic stomatolog cu caracter ocazional sau temporar,

medicii stomatologi cetăţeni străini sunt exceptaţi de la obligaţia de a se înscrie în colegiul teritorial,

precum şi de la plata cotizaţiei de membru.

(2) Medicii stomatologi prevăzuţi la alin. (1) exercită profesia pe teritoriul României în baza avizului de

practică temporară sau ocazională eliberat de CMSR.

(3) Avizul de practică temporară poate fi reînnoit anual, în condiţiile legii.

(4) Procedura de acordare a avizului în vederea exercitării profesiei cu caracter temporar sau

ocazional se stabileşte de Consiliul naţional.

(5) Medicii stomatologi cetăţeni străini care îşi desfăşoară activitatea în România în baza unui aviz de

practică temporară sau ocazională vor fi menţionaţi într-un registru publicat pe site-ul CMSR.

Art. 25. – Pe durata exercitării profesiei de medic stomatolog pe teritoriul României, medicii stomatologi

cetăţeni străini se supun dispoziţiilor cu caracter profesional, regulamentar sau administrativ ale

calificărilor profesionale care definesc profesia şi utilizarea titlurilor, dispoziţiilor cu privire la faptele

profesionale grave care afectează direct şi specific protecţia şi securitatea consumatorilor, Codului

deontologic al medicului stomatolog, regulamentelor profesiei şi deciziilor organelor de conducere ale

CMSR şi răspund disciplinar în aceleaşi condiţii cu cele prevăzute de lege pentru medicii stomatologi

cetăţeni români membri ai CMSR.

CAPITOLUL IV

Mecanismul de alertă

Art. 26. – CMSR informează autorităţile competente din toate celelalte state membre ale UE, ale unui

stat aparţinând Spaţiului Economic European şi din Confederaţia Elveţiană, prin intermediul Sistemului

de informare al pieţei interne (IMI), cu privire la medicii stomatologi cărora li s-a restrâns sau interzis

de către autorităţile ori instanţele judecătoreşti naţionale să desfăşoare, pe teritoriul României, în

întregime sau în parte, chiar şi cu caracter temporar, activităţile profesionale, în condiţiile prevăzute

de lege.

Art. 27. – (1) Colegiile teritoriale au obligaţia de a comunica CMSR, în 3 zile lucrătoare, toate datele şi

informaţiile deţinute, necesare pentru realizarea schimbului de informaţii prin mecanismul de alertă

din cadrul IMI.

(2) Procedurile interne de declanşare a mecanismului de alertă se stabilesc de Consiliul naţional.

CAPITOLUL V

Structura organizatorică

SECŢIUNEA 1

Dispoziţii generale

Art. 28. – (1) Corpul profesional al medicilor stomatologi este organizat şi funcţionează pe criterii

teritoriale, la nivel naţional şi judeţean, respectiv la nivelul municipiului Bucureşti.

(2) La nivelul judeţelor, respectiv al municipiului Bucureşti se organizează şi funcţionează câte un

colegiu teritorial al medicilor stomatologi din unitatea administrativ-teritorială respectivă, denumite

colegii teritoriale.

(3) Între CMSR şi colegiile teritoriale există raporturi de autonomie funcţională, organizatorică şi

financiară stabilite conform legii şi prezentului regulament.

(4) Niciun colegiu teritorial nu poate funcţiona în afara CMSR.

SECŢIUNEA a 2-a

Organizarea şi funcţionarea Colegiului Medicilor Stomatologi din România

Art. 29. – (1) CMSR are personalitate juridică, patrimoniu şi buget proprii.

(2) Sediul CMSR este în municipiul Bucureşti.

(3) Denumirea, emblema CMSR, sediul şi codul fiscal vor fi înscrise în toate documentele, actele şi

înscrisurile care emană de la acesta.

(4) Emblema cu sigla CMSR este prevăzută în anexa nr. 1.

(5) CMSR va avea cont bancar.

Art. 30. – Organele de conducere, la nivel naţional, ale CMSR sunt:

 1. a) Adunarea generală naţională;
 2. b) Consiliul naţional;
 3. c) Biroul executiv naţional.

Subsecțiunea 1

Dispoziții comune cu privire la funcționarea organelor de conducere CMSR la nivel național

Art. 31. Ședințele Adunării generale naţionale, ale Consiliului naţional și ale Biroul executiv naţional

pot fi organizate în format fizic sau on-line (prin mijloace electronice de comunicare la distanță).

Art. 32. Mijloacele electronice de comunicare la distanţă utilizate trebuie să îndeplinească condiţiile

tehnice necesare pentru a permite:

 1. a) compatibilitatea cu tehnologii fixe sau mobile de acces, cu un număr cât mai mare de sisteme de

operare şi conectarea cu reţele publice fixe sau mobile de comunicaţii electronice;

 1. b) identificarea participanţilor şi asigurarea participării efective a acestora la şedinţă;
 2. c) transmisiunea continuă şi în timp real a şedinţei, înregistrarea şi arhivarea acesteia;
 3. d) comunicarea bidirecţională în timp real, astfel încât participanţii să se poată adresa;
 4. e) exprimarea votului direct în cursul şedinţei şi înregistrarea sau prin alte mijloace de comunicare la

distanţă ( poştă electronică etc.).

Art. 33. (1) Adunarea generală națională și Consiliul național pot fi convocate în ședință ordinară sau

extraordinară de către:

 1. a) președintele CMSR;
 2. b) majoritatea simplă a membrilor Biroului executiv naţional;
 3. c) majoritatea simplă a membrilor Consiliului naţional.

(2) Biroul executiv național se întrunește la convocarea președintelui CMSR sau a majorității simple a

membrilor săi.

(3) În convocator se vor indica cel puțin următoarele informații: data și ora ședinței, locul ședinței,

modalitatea de desfășurare a ședinței (în format fizic sau on-line), ordinea de zi, termenul de

transmitere a procurii de reprezentare la ședință.

(4) Convocatorul se va transmite prin una dintre următoarele modalități:

 1. a) poştă electronică;
 2. b) servicii de curierat;
 3. c) scrisoare recomandată cu confirmare de primire.

(5) Convocatorul va fi publicat și pe website-ul oficial al CMSR în termenul prevăzut de prezentul

regulament, iar documentele și materialele care vor fi supuse dezbaterii (mapa de lucru) vor fi puse la

dispoziția persoanelor convocate nu mai târziu de 48 de ore înainte de data ședinței.

Art. 34. (1) Lucrările Adunării generale naționale și lucrările Consiliului național vor fi consemnate întrun

proces-verbal de ședință, întocmit în baza înregistrărilor audio-video de ședință.

(2) După finalizarea ședințelor, Comisia pentru Secretariat va întocmi procesul-verbal de ședință în

termen de 15 zile lucrătoare de la finalizarea ședinței și îl va publica pe website-ul oficial CMSR.

(3) Deciziile Adunării generale naționale și deciziile Consiliului naţional vor fi transmise colegiilor

teritoriale.

(4) Președintele CMSR semnează deciziile emise de organele de conducere ale CMSR.

Art. 35. Participarea la şedinţele organelor de conducere ale CMSR este permisă numai persoanelor

care deţin, conform legii şi prezentului regulament, calitatea de membri ai organului de conducere în

cauză, personalului contractual desemnat, consultanţilor, precum şi altor persoane invitate la

solicitarea celui care a făcut convocarea sau a Biroului executiv naţional. Organele de conducere

constituite la nivel naţional pot participa, inclusiv prin reprezentanţi, la şedinţele organelor de

conducere ale colegiilor teritoriale, fără drept de vot.

Art. 36. Nerespectarea regulilor de desfăşurare a şedinţelor organelor de conducere ale CMSR la

nivel naţional, aprobate prin decizie a Consiliului naţional, reprezintă abatere disciplinară şi se

sancţionează în conformitate cu legea şi cu regulamentele corpului profesional.

Subsecțiunea 2

Adunarea Generală Națională a CMSR

Art. 37. – (1) Adunarea generală naţională a CMSR, denumită în continuare Adunarea generală

naţională, este alcătuită din reprezentanţii fiecărui colegiu teritorial aleşi de adunarea generală din

colegiul respectiv, prin vot direct şi secret.

(2) Norma de reprezentare în Adunarea generală naţională este cea prevăzută de lege.

(3) Numărul reprezentanţilor colegiilor teritoriale în Adunarea generală naţională se obține prin

împărţirea numărului de membri înscrişi în colegiul teritorial la data organizării alegerilor la norma de

reprezentare prevăzută de lege, iar fiecare colegiu teritorial va avea cel puţin un reprezentant, în

condiţiile prevăzute de Regulamentul electoral. În situația în care rezultatul împărțirii este un număr

cu zecimale, se va face rotunjirea la cel mai apropiat număr întreg.

(4) Proporţional cu numărul de medici stomatologi înscrişi în evidenţa colegiului teritorial se va alege

un număr de supleanţi, în condiţiile prevăzute de lege şi de Regulamentul electoral.

(5) În cazul în care, din motive temeinice, membrul titular nu poate participa la şedinţa Adunării

generale naţionale și cunoaște această imposibilitate cu cel puțin 48 de ore înaintea ședinței, biroul

executiv al colegiului teritorial va desemna supleantul pentru reprezentarea colegiului teritorial în

Adunarea generală naţională, cu drept de vot. Reprezentantul desemnat poate participa la şedinţă

numai dacă a fost comunicată Biroului executiv naţional delegaţia acestuia, în conformitate cu

cerințele introduse în convocatorul de ședință, însoţită de motivul imposibilităţii de prezentare a

membrului titular.

Art. 38. – Deciziile Adunării generale naţionale se adoptă cu majoritate simplă de voturi în prezenţa a

cel puţin două treimi din numărul reprezentanţilor aleşi, cu excepţia Adunării generale naţionale de

alegeri.

Art. 39. – Adunarea generală naţională se întruneşte anual în primul trimestru al anului sau în mod

extraordinar ori de câte ori este nevoie.

Art. 40. – Adunarea generală naţională exercită atribuţiile prevăzute de lege și de prezentul

regulament, inclusiv:

 1. a) adoptă atât Codul deontologic al medicului stomatolog şi Regulamentul de organizare şi

funcţionare a CMSR, cât şi modificările lor ulterioare;

 1. b) alege membrii Biroului executiv naţional pentru mandatul de 4 ani;
 2. c) dezbate şi votează Raportul anual de activitate prezentat de Biroul executiv naţional şi de

comisiile de specialitate ale CMSR privind activitatea desfăşurată între sesiunile adunării

generale;

 1. d) revocă din funcţie membrii aleşi, pentru abateri de la prevederile prezentei legi, ale

Regulamentului de organizare şi funcţionare a CMSR sau ale deciziilor obligatorii ale

Consiliului naţional, care aduc prejudicii activităţii organismului profesional;

 1. e) alege comisia de cenzori sau, după caz, aprobă cenzorul extern, expert contabil autorizat în

condiţiile legii, propus de Consiliul naţional al CMSR;

 1. f) aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli anual al CMSR;
 2. g) dezbate şi votează raportul Comisiei centrale de cenzori sau, după caz, al cenzorului extern;
 3. h) stabileşte obiectivele generale ale CMSR pe termen scurt, mediu şi lung.

Art. 41. – (1) Lucrările Adunării generale naţionale sunt conduse de membrii Biroului executiv naţional.

(2) Lucrările Adunării generale naţionale de alegeri vor fi conduse în conformitate cu dispoziţiile

Regulamentului electoral.

Art. 42. – (1) Convocarea membrilor Adunării generale naţionale pentru întrunirea în şedinţă ordinară

se va face cu cel puţin 10 zile calendaristice înaintea datei stabilite pentru desfăşurarea acesteia.

(2) Convocarea membrilor Adunării generale naţionale în şedinţă extraordinară se face ori de câte ori

este nevoie.

(3) Convocarea reprezentanţilor colegiilor teritoriale în Adunarea generală naţională se comunică

colegiului teritorial al cărui reprezentant este convocat.

(4) Biroul executiv al colegiului teritorial are obligaţia de a comunica convocatorul către reprezentanţii

colegiului teritorial în Adunarea generală naţională.

Subsecțiunea 3

Consiliul național al CMSR

Art. 43. – (1) Consiliul naţional este alcătuit din:

 1. a) Biroul executiv naţional;
 2. b) câte un reprezentant al fiecărui colegiu teritorial;
 3. c) 3 reprezentanţi ai Colegiului Medicilor Stomatologi Bucureşti;
 4. d) un reprezentant numit de Ministerul Sănătăţii;
 5. e) câte un reprezentant din fiecare minister şi instituţie centrală cu reţea sanitară proprie.

(2) În cazul prevăzut la alin. (1) lit. b), reprezentantul de drept în Consiliul național este președintele

colegiului teritorial.

(3) În cazul prevăzut la alin. (1) lit. c), reprezentanții de drept in Consiliul national sunt președintele

Colegiului Medicilor Stomatologi București și doi dintre vicepreședinți.

(4) În cazuri motivate, persoanele prevăzute la alin. (1) lit. b), c) pot delega un alt membru al biroului

executiv să participe cu drept de vot la ședințele Consiliului național.

Art. 44. – Deciziile Consiliului naţional se adoptă cu votul favorabil a jumătate plus unu din numărul

total al membrilor în prezenţa a cel puţin două treimi din numărul membrilor săi.

Art. 45. – (1) Consiliul naţional se întruneşte trimestrial în şedinţe ordinare sau în şedinţe extraordinare,

ori de câte ori este nevoie.

Art. 46. – Consiliul naţional exercită atribuţiile prevăzute de lege, de prezentul regulament şi de

deciziile Adunării generale naţionale, inclusiv:

 1. a) elaborează Codul deontologic al medicului stomatolog, Regulamentul de organizare şi

funcţionare a CMSR, precum şi proiectele de modificare a acestora;

 1. b) fixează cotizaţia care trebuie plătită obligatoriu de către fiecare medic stomatolog consiliului

teritorial, respectiv al municipiului Bucureşti, stabilind partea din această cotizaţie care trebuie

virată către Consiliul naţional al CMSR, în conformitate cu legea;

 1. c) stabileşte indemnizaţia pentru membrii Biroului executiv naţional şi biroului consiliilor

teritoriale, precum şi indemnizaţiile de şedinţă pentru membrii Consiliului naţional;

 1. d) gestionează bunurile CMSR şi poate să iniţieze şi să subvenţioneze acţiuni interesând

profesiunea de medic stomatolog şi acţiuni de întrajutorare;

 1. e) controlează şi coordonează activitatea consiliului teritorial, respectiv al municipiului Bucureşti,

şi controlează gestiunea acestora;

 1. f) soluţionează, prin comisiile de lucru, în termen de 30 de zile calendaristice de la înregistrare,

contestaţiile formulate împotriva deciziilor date de consiliile colegiilor teritoriale, în conformitate

cu regulamentele proprii;

 1. g) colaborează cu Ministerul Sănătăţii la elaborarea Nomenclatorului de specialităţi medicale,

medico-dentare şi farmaceutice pentru reţeaua de asistenţă medicală;

 1. h) colaborează, în domeniul său de competenţă, cu Ministerul Sănătăţii la elaborarea de norme

privind exercitarea profesiei de medic stomatolog pe teritoriul României;

 1. i) colaborează cu Ministerul Sănătăţii la elaborarea tematicilor şi a metodologiilor concursurilor

şi examenelor pentru medicii stomatologi;

 1. j) stabileşte sistemul de credite de educaţie medicală continuă pe baza căruia se evaluează

activitatea de perfecţionare profesională a medicilor stomatologi;

 1. k) stabileşte condiţiile privind desfăşurarea publicităţii de către medicii stomatologi, precum şi de

către cabinetele şi unităţile sanitare în cadrul cărora se exercită profesia de medic stomatolog

şi aprobă conţinutul materialului publicitar;

 1. l) adoptă moţiuni în care prezintă poziţia CMSR faţă de probleme ce interesează sau au legătură

cu exercitarea profesiei de medic stomatolog, cu rolul sau statutul medicului stomatolog,

precum şi în orice alte probleme de interes general pentru medicii stomatologi;

 1. m) aprobă exercitarea temporară/ ocazională, cu caracter didactic, de instruire, informare şi

schimb de experienţă a profesiei de medic stomatolog de către medicii stomatologi care nu au

calitatea de membru al CMSR, prin comisia stabilită conform Regulamentului de organizare şi

funcţionare a CMSR;

 1. n) adoptă şi actualizează periodic ghidurile de practică medicală aplicabile profesiei de medic

stomatolog, adaptând conţinutul acestora la ghidurile internaţionale;

 1. o) adoptă, cu caracter de recomandare, onorariile minimale pentru serviciile prestate potrivit legii,

în regim independent, de unităţile sanitare private în cadrul cărora se exercită profesia de

medic stomatolog, cu excepţia serviciilor prestate în sistemul public al asigurărilor sociale de

sănătate;

 1. p) aprobă componența Comisiei Superioare de Disciplină, a Comisiei Națională de Litigii și a

Comisiilor de lucru și de specialitate, în condițiile stabilite de prezentul regulament.

Art. 47. – (1) Biroul executiv naţional şi preşedintele acestuia sunt de drept organele de conducere ale

Consiliului naţional.

(2) Lucrările Consiliului naţional sunt conduse de membrii Biroului executiv naţional.

Art. 48. – (1) Convocarea membrilor Consiliului naţional se comunică colegiului teritorial şi ministerului

sau instituţiei al cărui/cărei reprezentant este convocat.

(2) Biroul executiv al colegiului teritorial are obligaţia de a comunica convocatorul către reprezentanţii

colegiului teritorial în Consiliul naţional.

(3) Ministerele şi instituţiile centrale cu reţea sanitară proprie vor comunica convocatorul către

reprezentantul propriu în Consiliul naţional.

Art. 49. – (1) Convocarea membrilor Consiliului naţional pentru întrunirea în şedinţă ordinară se va

face cu cel puţin 7 zile calendaristice înaintea datei stabilite pentru desfăşurarea acesteia.

(2) Convocarea membrilor Consiliului naţional în şedinţă extraordinară se face ori de câte ori este

nevoie.

Art. 50. – (1) Deciziile Consiliului naţional sunt obligatorii pentru colegiile teritoriale şi pentru medicii

stomatologi care exercită activităţi stomatologice în România, precum şi, în domeniul de competenţă

stabilit de lege, pentru unităţile în cadrul cărora se desfăşoară activităţi stomatologice.

(2) Nerespectarea deciziilor Consiliului naţional se sancţionează conform legii şi regulamentelor

profesiei.

Subsecțiunea 4

Comisiile din cadrul Consiliului național al CMSR

Art. 51. – (1) În cadrul Consiliului naţional, pentru realizarea atribuţiilor, funcţionează cel puţin

următoarele comisii de lucru, denumite în continuare Comisiile de lucru:

 1. a) Comisia de comunicare și relații instituționale;
 2. b) Comisia pentru legislaţie şi asigurări de sănătate;
 3. c) Comisia profesional-ştiinţifică şi de învăţământ;
 4. d) Comisia pentru studii şi strategii de dezvoltare;
 5. e) Comisia de avizări;
 6. f) Comisia socioeconomică, administrativă şi financiar-contabilă;
 7. g) Comisia pentru secretariat.

(2) În cadrul Consiliului național funcționează și comisiile reprezentând specialităţile stomatologice

prevăzute în Nomenclatorul specialităţilor medicale, medico-dentare şi farmaceutice pentru reţeaua

de asistenţă medicală, denumite în continuare Comisiile de specialitate.

(3) Membrii Consiliului național își exprimă opțiunile de înscriere în comisiile de lucru, iar componența

comisiilor prevăzute la alin. (1) se aprobă de Consiliul naţional, la propunerea Biroului executiv

naţional.

(4) Comisiile de lucru prevăzute la alin. (1) vor fi formate din membri ai Consiliului național, iar Comisiile

de specialitate prevăzute la alin. (2) vor fi formate din membri ai Consiliului național sau din alți membri

ai CMSR.

Art. 52. – Comisiile de lucru și comisiile de specialitate ale Consiliului naţional îndeplinesc atribuţiile

stabilite de prezentul regulament sau prin decizie a Consiliului naţional.

Art. 53. – (1) Comisia de comunicare și relații instituționale, denumită în continuare CCRI, are

următoarele atribuţii principale:

 1. a) asigură realizarea legăturilor dintre CMSR şi structuri guvernamentale, neguvernamentale,

locale, naţionale sau internaţionale;

 1. b) asigură comunicarea cu organizaţii de profil profesional-ştiinţific, patronal şi sindical din

domeniul sanitar, precum şi cu organizaţii neguvernamentale în toate problemele ce privesc

asigurarea sănătăţii populaţiei, în domeniul de competenţă al CMSR;

 1. c) îi reprezintă pe membrii corpului profesional în relaţiile cu asociaţiile ştiinţifice, profesionale,

patronale şi cu sindicatele;

 1. d) promovează relaţii pe plan extern cu instituţii şi organizaţii similare;
 2. e) menţine relaţia cu organismele similare internaţionale, precum şi cu organismele interne sau

externe la care CMSR este afiliat;

 1. f) promovează şi menţine comunicarea cu Ordinul Tehnicienilor Dentari din România şi cu

Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România în ceea

ce priveşte activitatea profesională a tehnicienilor dentari şi a asistenţilor medicali care

desfăşoară activitate în stomatologie;

 1. g) asigură relaţia cu mass-media şi adoptă poziţii faţă de diferite evenimente, prin preşedintele

CMSR ori prin intermediul unui purtător de cuvânt desemnat de acesta;

 1. h) monitorizează ştirile apărute în mass-media şi semnalează Biroului executiv naţional sau

Consiliului naţional situaţiile de natură a încălca prestigiul profesiei de medic stomatolog, al

corpului profesional şi, respectiv, al membrilor acestuia;

 1. i) realizează, pe baza documentației primite, Buletinul informativ național al Colegiului Medicilor

Stomatologi din România;

 1. j) coordonează, îndrumă și verifică organizarea și desfășurarea formelor de EMC creditate;
 2. k) coordonează, îndrumă și verifică activitatea comisiilor de EMC din cadrul colegiilor teritoriale.

(2) În realizarea competențelor sale, CCRI își desfășoară activitatea în două departamente:

 1. a) comunicare și relații instituționale;
 2. b) educație medicală continuă.

Art. 54. – Comisia pentru legislaţie şi asigurări de sănătate, denumită în continuare CLAS, are

următoarele atribuţii principale:

 1. a) contribuie la asigurarea aplicării unitare a regulamentelor şi normelor care organizează şi

reglementează exercitarea profesiei de medic stomatolog, indiferent de forma de exercitare şi

de unitatea în care se desfăşoară activităţile stomatologice;

 1. b) elaborează puncte de vedere privind exercitarea atribuţiilor CMSR;
 2. c) sintetizează şi analizează proiectele de modificare a actelor normative aplicabile profesiei de

medic stomatolog;

 1. d) face propuneri de modificare a Codului deontologic al medicului stomatolog şi a cadrului

legislativ aplicabil profesiei de medic stomatolog, în conformitate cu evoluţia acesteia în UE şi

în lume;

 1. e) participă, în domeniul de competenţă al CMSR, prin preşedintele CLAS şi prin alţi membri ai

comisiei, alături de membri ai Biroului executiv naţional sau de alţi reprezentanţi desemnaţi de

Consiliul naţional, la elaborarea şi negocierea contractului-cadru, precum şi a normelor de

acordare a asistenţei medicale în domeniul asigurărilor sociale de sănătate;

 1. f) promovează interesele membrilor CMSR în domeniul asigurărilor de răspundere civilă

profesională.

Art. 55. – (1) Comisia profesional-ştiinţifică şi de învăţământ, denumită în continuare CPSI,

urmăreşte şi controlează în activitatea sa realizarea obiectivelor profesionale ale medicilor stomatologi

din România, prin programe de educaţie medicală continuă, specializare, stabilirea şi creşterea

standardelor de practică profesională în vederea asigurării calităţii actului medical în unităţile sanitare,

indiferent de forma de organizare a profesiei.

(2) CPSI îşi desfăşoară activitatea în cadrul următoarelor departamente:

 1. a) educaţie medicală continuă;
 2. b) examene şi concursuri;
 3. c) forme de pregătire profesională.

(3) În realizarea competenţelor sale, CPSI are următoarele atribuţii principale:

 1. a) elaborează proiectele ghidurilor de practică medicală aplicabile profesiei de medic stomatolog,

adaptând periodic conţinutul acestora la ghidurile internaţionale şi le supune spre aprobare

Consiliului naţional;

 1. b) colaborează cu Ministerul Sănătăţii la elaborarea tematicilor şi a metodologiilor concursurilor

şi examenelor pentru medicii stomatologi, inclusiv a celor pentru acordarea gradului

profesional;

 1. c) evaluează și monitorizează lectorii, furnizorii de educaţie medicală continuă şi formele de

educaţie medicală continuă în cadrul sistemului de educaţie medicală continuă pentru medicii

stomatologi aprobat de Consiliul naţional;

 1. d) elaborează programe şi standarde de evaluare profesională periodică;
 2. e) participă, împreună cu Ministerul Educaţiei şi cu Ministerul Sănătăţii, la stabilirea numărului

anual de locuri în unităţile de învăţământ superior de profil acreditate, precum şi a numărului

de locuri în rezidenţiat, ținându-se cont de numărul membrilor activi și specialiști raportat la

numărul de locuitori și nevoile pieței;

 1. f) colaborează cu Ministerul Sănătăţii şi Ministerul Educaţiei pentru stabilirea şi organizarea

specialităţilor stomatologice, a atestatelor de studii complementare şi a cursurilor de

perfecţionare postuniversitară;

 1. g) asigură împreună cu structurile de specialitate din cadrul Ministerul Educaţiei şi al Ministerului

Sănătăţii verificarea, validarea şi echivalarea calificării membrilor corpului profesional;

 1. h) colaborează cu Ministerul Sănătăţii la elaborarea şi modificarea Nomenclatorului de

specialităţi medicale, medicodentare şi farmaceutice pentru reţeaua de asistenţă medicală;

 1. i) contribuie la susţinerea activităţii şi dezvoltării cercetării ştiinţifice în domeniul stomatologiei;
 2. j) colaborează cu Ministerul Sănătăţii, alături de alte organizaţii, persoane fizice/juridice, la

formarea, specializarea şi perfecţionarea pregătirii profesionale a medicilor stomatologi;

 1. k) propune Consiliului naţional numărul total de credite de educaţie medicală continuă necesare

fiecărui medic stomatolog pentru reavizarea periodică a certificatului de membru al CMSR;

 1. l) supraveghează aplicarea corectă a regulamentelor de concurs şi examene din domeniul

stomatologiei, în condiţiile prevăzute de lege.

Art. 56. – Comisia pentru studii şi strategii de dezvoltare, denumită în continuare CSSD, exercită

următoarele atribuţii principale:

 1. a) inițiază programe și cereri de colectare date statistice de la nivelul organelor CMSR;
 2. b) colaborează cu celelalte comisii şi colectează datele statistice de la celelalte comisii ale

Consiliului naţional, precum şi de la colegiile teritoriale, în vederea stabilirii unor strategii şi a

unor programe de dezvoltare;

 1. c) analizează, în funcţie de nevoile României, situaţia statistică a personalului medical şi a

serviciilor de sănătate din domeniul stomatologiei și face propuneri în acest sens;

 1. d) propune obiective strategice, programe şi proiecte de dezvoltare şi restructurare și

monitorizează implementarea acestora;

 1. e) planifică realizarea programelor de dezvoltare;
 2. f) realizează proiecte de interes pentru corpul profesional şi membrii acestuia;
 3. g) elaborează informări şi sinteze pentru Biroul executiv naţional şi Consiliul naţional;
 4. h) realizează sinteze în legătură cu aplicarea sistemului normativ având legătură cu profesia şi

propune Consiliului naţional şi Biroului executiv naţional adoptarea măsurilor necesare pentru

modificarea şi adoptarea actelor normative în beneficiul corpului profesional şi al membrilor

acestuia;

 1. i) efectuează studii și analize în diferite domenii relevante pentru dezvoltare, inclusiv analiza

tendințelor economice, sociale, tehnologice și de mediu, pentru a informa deciziile strategice;

 1. j) colaborează cu alte instituții în ceea ce privește aspectele legate de dezvoltare, inclusiv în

procesul de elaborare a politicilor publice sau de atragere a fondurilor pentru proiecte de

dezvoltare.

Art. 57. – Comisia de avizări, denumită în continuare CAVZ, are ca obiectiv impunerea unor

standarde şi criterii de asigurare a calităţii actului medical pe teritoriul României în domeniul

stomatologiei. În acest sens, CAVZ îndeplineşte următoarele atribuţii principale:

 1. a) participă la elaborarea unor criterii transparente de evaluare, validare şi echivalare a

diplomelor, specialităţilor, competenţelor şi gradelor profesionale;

 1. b) verifică certificatele de competenţă lingvistică pentru absolvenţii facultăţii de profil care au

absolvit în altă limbă şi acreditează instituţiile care eliberează certificatele de competenţă

lingvistică;

 1. c) aprobă exercitarea ocazională, cu caracter didactic, de instruire, informare şi schimb de

experienţă a profesiei de medic stomatolog de către medicii stomatologi care nu au calitatea

de membru al CMSR;

 1. d) colaborează în domeniul de competenţă al CMSR cu instituţii/autorităţi publice şi cu organizaţii

desemnate de Ministerul Sănătăţii la elaborarea criteriilor şi standardelor de dotare a

cabinetelor stomatologice, indiferent de forma de proprietate şi le supune spre aprobare

Ministerului Sănătăţii după primirea avizului Consiliului naţional;

 1. e) acţionează, alături de instituţiile sanitare centrale şi teritoriale, ca în unităţile sanitare publice

şi private (cabinete, ambulatorii, spitale) să fie asigurată calitatea actului medical de către

medicii stomatologi;

 1. f) colaborează cu autorităţi/instituţii publice, persoane fizice/juridice cu atribuţii desemnate de

Ministerul Sănătăţii, în vederea stabilirii şi creşterii standardelor de practică profesională, a

asigurării calităţii actului medical în unităţile sanitare;

 1. g) controlează modul în care sunt respectate de către angajatori independenţa profesională a

medicilor stomatologi, dreptul acestora de decizie în exercitarea actului medical şi dreptul la

asigurarea dezvoltării profesionale continue;

 1. h) propune Consiliului naţional metodologia de eliberare a certificatelor de membru al CMSR;
 2. i) propune norme privind administrarea Registrului unic al medicilor stomatologi, inclusiv privind

publicarea acestuia pe pagina de internet;

 1. j) propune norme de soluţionare a cererilor medicilor stomatologi cetăţeni străini privind

acordarea avizului de practică temporară ori ocazională în România şi avizează raportul

trimestrial care se înaintează Ministerului Sănătăţii cu privire la numărul medicilor stomatologi

care beneficiază de aceste avize;

 1. k) elaborează criteriile şi standardele de dotare a cabinetelor stomatologice, pe care le supune

spre aprobare Ministerului Sănătăţii, după obţinerea avizului Consiliului naţional;

 1. l) propune Consiliului naţional metodologia de acordare a avizelor de înfiinţare a cabinetelor

stomatologice, indiferent de forma lor juridică, precum şi a sediilor secundare ale acestora,

inclusiv a avizelor de modificare;

 1. m) avizează raportul trimestrial care se înaintează Ministerului Sănătăţii privind situaţia numerică

a membrilor CMSR, precum şi a evenimentelor înregistrate în domeniul autorizării, controlului

şi supravegherii profesiei de medic stomatolog.

Art. 58. – Comisia socioeconomică, administrativă şi financiar-contabilă, denumită în continuare

CSEAFC, are următoarele atribuţii principale:

 1. a) gestionează patrimoniul şi păstrează evidenţa financiar-contabilă;
 2. b) verifică stadiul de colectare a cotizaţiilor datorate de colegiile teritoriale conform legii, precum

şi a altor venituri şi informează periodic Biroul executiv naţional cu privire la cele constatate;

 1. c) asigură activitatea administrativă;
 2. d) fundamentează proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli;
 3. e) controlează bilanţurile anuale ale colegiilor teritoriale;
 4. f) sprijină instituţiile şi acţiunile de prevenţie şi asistenţă medico-socială pentru medicii

stomatologi şi familiile acestora;

 1. g) iniţiază, sprijină şi promovează activităţile cultural-artistice şi sportive ale membrilor săi şi ale

familiilor acestora;

 1. h) elaborează condiţiile de utilizare de către membrii CMSR şi membrii de familie ai acestora a

dotărilor sociale, profesionale, culturale şi sportive deţinute de corpul profesional;

 1. i) propune grila de indemnizaţii şi indemnizaţiile de şedinţă pentru membrii birourilor executive

ale colegiilor teritoriale, ai Consiliului naţional şi ai comisiilor acestuia, pentru cenzori, precum

şi pentru membrii Comisiei superioare de disciplină şi ai Comisiei de litigii de la nivel naţional;

 1. j) fundamentează şi propune Consiliului naţional nivelul cotizaţiei de membru al CMSR;
 2. k) fundamentează şi propune Biroului executiv naţional necesarul de personal de execuţie.

Art. 59. – Comisia pentru secretariat, denumită în continuare CSEC, are următoarele atribuţii:

 1. a) pregăteşte şi asigură desfăşurarea în bune condiţii a şedinţelor organelor de conducere ale

CMSR, precum şi ale comisiilor Consiliului naţional;

 1. b) asigură comunicarea deciziilor preşedintelui CMSR, Biroului executiv naţional, Consiliului

naţional, Adunării generale naţionale, precum şi a punctelor de vedere adoptate de comisiile

Consiliului naţional către colegiile teritoriale şi monitorizează, unde este cazul, aplicarea

deciziilor menţionate anterior la nivelul colegiilor teritoriale, comunicând stadiul aplicării

acestora către membrii Biroului executiv naţional;

 1. c) asigură comunicarea, în termenele prevăzute de prezentul regulament, a convocării la

şedinţele organelor de conducere şi ale comisiilor Consiliului naţional;

 1. d) supraveghează actualizarea componenţei organelor de conducere ale CMSR, a consiliilor şi

birourilor executive ale colegiilor teritoriale, inclusiv a componenţei comisiilor Consiliului

naţional, precum şi a datelor de contact ale membrilor organelor de conducere naţionale şi

locale şi ai comisiilor Consiliului naţional;

 1. e) urmăreşte ca răspunsurile la solicitările adresate CMSR să fie transmise solicitanţilor în

termenul prevăzut de lege, precum şi stadiul sesizărilor formulate de CMSR;

 1. f) asigură evidenţa prezenţei membrilor organelor de conducere ale CMSR la şedinţele Biroului

executiv naţional, Consiliului naţional şi ale Adunării generale naţionale, inclusiv la cele ale

comisiilor Consiliului naţional şi informează Biroul executiv naţional cu privire la delegaţiile

transmise de colegiile teritoriale, însoţite de dovada imposibilităţii de prezentare a membrului

titular în Adunarea generală naţională sau în Consiliul naţional.

Art. 60. – (1) Şedinţele Comisiilor de lucru ale Consiliului naţional vor fi convocate de membrul

coordonator din cadrul Biroului executiv naţional indicat la art. 71 de mai jos sau de Biroul executiv

naţional, care va stabili modalitatea de desfăşurare a acestora.

(2) Prima ședință a comisiilor de specialitate după aprobarea componenței de către Consiliul național

va fi convocată de Biroul executiv național. Ședințele ulterioare ale comisiilor de specialitate vor fi

convocate, în funcție de necesități, de către președintele CMSR, Biroul executiv național și / sau

președintele comisiei numit în conformitate cu regulamentul de organizare și funcționare a comisiilor

de specialitate ale CMSR.

Art. 61. – Materialele supuse spre aprobare Consiliului naţional vor fi avizate şi fundamentate de către

comisia de lucru competentă, după caz.

Art. 62. – (1) Corespunzător Comisiilor de lucru ale Consiliului naţional, în cadrul CMSR se pot înfiinţa

departamente ca structuri tehnice şi administrative.

(2) Un departament poate funcţiona pentru una sau mai multe comisii.

(3) Departamentele vor fi coordonate de către unul dintre membrii Biroului executiv naţional.

(4) În afară de departamente pot fi înfiinţate şi alte structuri tehnice şi administrative pentru

desfăşurarea activităţii curente a CMSR.

Art. 63. – (1) În funcţie de necesităţile concrete, Consiliul naţional poate aproba înfiinţarea şi

componenţa unor alte comisii facultative.

(2) Aceste comisii pot avea activitate permanentă sau temporară.

(3) Fiecare comisie constituită conform alin. (1) va fi condusă de un preşedinte de comisie, membru

al Biroului executiv naţional.

(4) Comisiile vor fi formate din membri ai Consiliului naţional şi din alţi membri ai CMSR propuşi de

Biroul executiv național şi aprobați de Consiliul naţional.

(5) La lucrările comisiilor pot participa, cu aprobarea Consiliului naţional sau a Biroului executiv

naţional, specialişti în diverse domenii.

Art. 64. – Membrii tuturor comisiilor existente la nivelul CMSR sunt obligați să păstreze

confidențialitatea tuturor informațiilor și documentelor de care au luat cunoștință participând la

ședințele comisiilor din care fac parte, sens în care se obligă să semneze acorduri individuale de

confidențialitate înainte de demararea activității comisiei în cauză. Nerespectarea acestei obligații

atrage sancțiunea revocării calității de membru în comisie, la constatarea și cu decizia Biroului

executiv național care va informa Consiliul Național în acest sens.

Art. 65. – Consiliul naţional stabileşte competenţele şi regulamentul de organizare şi funcţionare a

comisiilor din cadrul acestuia.

Subsecțiunea 5

Biroul executiv național

Art. 66. – Biroul executiv naţional asigură activitatea permanentă a CMSR, în conformitate cu legea

şi cu regulamentele profesiei.

Art. 67. – Biroul executiv naţional este alcătuit dintr-un preşedinte, 4 vicepreşedinţi, un secretar general

şi un trezorier, aleşi în mod individual pe funcţii de Adunarea generală naţională, dintre membrii săi,

pentru un mandat de 4 ani.

Art. 68. – (1) Biroul executiv naţional lucrează legal în prezenţa a 4 dintre membrii şi ia decizii valabile

cu votul majorităţii simple a membrilor săi.

Art. 69. – (1) Atribuţiile Biroului executiv naţional sunt următoarele:

 1. a) asigură activitatea permanentă a CMSR;
 2. b) aprobă angajarea de personal şi asigură execuţia bugetului;
 3. c) întocmeşte raportul anual de activitate, inclusiv rapoartele anuale de activitate ale comisiilor

de lucru, pe care le supune votului Adunării generale naţionale;

 1. d) acceptă donaţiile, legatele şi sponsorizările făcute CMSR;
 2. e) execută hotărârile Adunării generale naţionale şi ale Consiliului naţional;
 3. f) elaborează şi supune spre avizare Consiliului naţional proiectul bugetului anual de venituri şi

cheltuieli, luând act de propunerile CSEAFC;

 1. g) elaborează şi propune pentru dezbateri, votare şi aprobare proiectele în plenul Consiliului

naţional sau, după caz, în plenul Adunării generale naţionale;

 1. h) decide declanşarea sau nedeclanşarea anchetei disciplinare cu privire la membrii consiliului

colegiului teritorial, ai Consiliului naţional, ai Adunării generale naţionale, precum şi la membrii

comisiilor de disciplină, electorale sau de cenzori organizate la nivel teritorial ori naţional;

 1. i) este în drept să sesizeze autorităţile competente în situaţia în care medicii stomatologi, pe

durata suspendării calităţii de membru al CMSR sau a dreptului de exercitare a profesiei ori,

după caz, a anumitor activităţi profesionale, sau pe durata încetării calității de membru CMSR

exercită profesia sau activităţile profesionale în cauză;

 1. j) stabileşte componenţa, atribuţiile, organizarea şi funcţionarea grupurilor tehnice de lucru;
 2. k) numeşte consilieri onorifici şi poate constitui, pe perioade determinate, consilii de experţi sau

colective de lucru formate din specialişti;

 1. l) stabileşte şi menţine relaţiile internaţionale ale CMSR cu organisme similare şi cu foruri

decizionale în ceea ce priveşte activitatea jurisdicţional-profesională, etica şi deontologia

medicală şi alte aspecte legate de reglementarea profesiei;

 1. m) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege şi orice alte sarcini stabilite de către

Adunarea generală naţională şi Consiliul naţional;

 1. n) aprobă contractele încheiate de CMSR în activitatea sa.

(2) Membrii Biroului executiv naţional conduc şedinţele Consiliului naţional şi ale Adunării generale

naţionale.

(3) Membrii Biroului executiv naţional, în calitate de preşedinţi ai comisiilor de lucru ale Consiliului

naţional, îndrumă activitatea comisiilor similare constituite la nivelul colegiilor teritoriale.

Art. 70. – Biroul executiv naţional se întruneşte lunar sau ori de câte ori este necesar.

Art. 71. – (1) Biroul executiv național coordonează activitatea Comisiilor de lucru ale Consiliului

naţional, după cum urmează:

 1. a) preşedintele coordonează Comisia de comunicare și relații instituționale;
 2. b) fiecare dintre vicepreşedinţi coordonează una dintre următoarele comisii:

– Comisia pentru legislaţie şi asigurări de sănătate;

– Comisia profesional-ştiinţifică şi de învăţământ;

– Comisia pentru studii şi strategii de dezvoltare;

– Comisia de avizări.

 1. c) trezorierul coordonează Comisia socioeconomică, administrativă şi financiar-contabilă;
 2. d) secretarul general coordonează Comisia pentru secretariat.

(2) Biroul executiv național numește membrul din fiecare comisie de specialitate care va deține

calitatea de președinte al Comisiei de specialitate.

(3) Președintele Comisiei de comunicare și relații instituționale, împreună cu președintele comisiei

profesional-științifică și de învățământ vor coordona împreună Comisia de educație medicală continuă.

Art. 72. – În exercitarea mandatului, membrii Biroului executiv naţional primesc o indemnizaţie lunară

al cărei cuantum este aprobat de Consiliul naţional și care se plătește în conformitate cu art. 148.

Subsecțiunea 6

Președintele CMSR

Art. 73. – Preşedintele Biroului executiv naţional este preşedintele CMSR.

Art. 74. – Preşedintele coordonează întreaga activitate a CMSR şi are următoarele atribuţii principale:

 1. a) reprezintă CMSR în relaţiile cu persoanele fizice şi juridice din ţară şi străinătate;
 2. b) încheie contracte şi convenţii în numele CMSR cu aprobarea Biroului executiv naţional;
 3. c) convoacă şi conduce şedinţele Adunării generale naţionale, ale Consiliului naţional şi ale

Biroului executiv naţional;

 1. d) duce la îndeplinire deciziile Adunării generale naţionale, Consiliului naţional şi Biroului executiv

naţional date în sarcina sa;

 1. e) urmăreşte realizarea bugetului de venituri şi cheltuieli;
 2. f) conduce, controlează şi îndrumă activitatea vicepreşedinţilor, secretarului general,

trezorierului şi a personalului angajat;

 1. g) propune domeniile de interes pentru înfiinţarea și desfășurarea activității comisiilor Consiliului

naţional şi ale grupurilor de lucru;

 1. h) angajează personalul de specialitate şi administrativ, cu aprobarea Biroului executiv național;
 2. i) îndeplineşte orice alte atribuţii date în sarcina sa de Adunarea generală naţională, de Consiliul

naţional ori de Biroul executiv naţional.

Art. 75. – Preşedintele CMSR are drept de semnătură în bancă.

Art. 76. – Preşedintele CMSR poate mandata în scris pe oricare dintre membrii Biroului executiv

naţional pentru a realiza o parte din competenţele care îi revin şi poate împuternici şi o altă persoană

cu drept de semnătură în bancă, atâta timp cât nu operează o delegare substanțială sau totală a

puterilor sale.

SECŢIUNEA a 3-a

Organizarea şi funcţionarea colegiilor teritoriale

Subsecțiunea 1

Prevederi generale

Art. 77. – (1) Colegiile teritoriale au personalitate juridică, patrimoniu şi buget proprii, precum şi

autonomie funcţională, organizatorică şi financiară, în condiţiile legii şi ale prezentului regulament.

(2) Denumirea colegiilor teritoriale este cuprinsă în anexa nr. 2.

(3) Sediul colegiului teritorial este în oraşul reşedinţă de judeţ, respectiv în municipiul Bucureşti.

(4) Denumirea, emblema colegiului teritorial, sediul şi codul fiscal vor fi înscrise în toate documentele,

actele şi înscrisurile care emană de la acesta.

(5) Colegiul teritorial va avea cont bancar.

Art. 78. – (1) Colegiile teritoriale au următoarele atribuţii principale:

 1. a) avizează înfiinţarea cabinetelor stomatologice, indiferent de forma lor juridică, precum şi a

modificărilor intervenite;

 1. b) participă, prin reprezentanţi anume desemnaţi, la concursurile organizate pentru ocuparea

posturilor din unităţile sanitare publice;

 1. c) ţin evidenţa membrilor şi efectuează înregistrările corespunzătoare în sistemul informatic

naţional;

 1. d) eliberează şi avizează anual certificatul de membru al CMSR în formatul unic stabilit şi livrat

de Consiliul naţional;

 1. e) eliberează, la cererea medicilor stomatologi înscrişi, certificatul profesional curent;
 2. f) supraveghează modul de exercitare a profesiei de către medicii stomatologi;
 3. g) soluţionează reclamaţiile formulate împotriva medicilor stomatologi, în condiţiile prevăzute de

lege şi de regulamentele profesiei;

 1. h) organizează cursuri de însuşire a prevederilor Codului deontologic al medicului stomatolog şi

ale altor acte normative care reglementează profesia de medic stomatolog;

 1. i) analizează cazurile de exercitare ilegală a profesiei de medic stomatolog şi le sesizează

organelor competente;

 1. j) comunică CMSR, în termenul cel mai scurt posibil, toate datele şi informaţiile deţinute,

necesare pentru realizarea schimbului de informaţii prin mecanismul de alertă;

 1. k) supraveghează, analizează și sancționează cazurile de încălcare a prevederilor Codului

Deontologic indiferent de forma de exercitare a profesiei;

 1. l) îndeplinesc orice alte atribuţii prevăzute de lege şi de prezentul regulament, precum şi de

deciziile Adunării generale naţionale şi ale Consiliului naţional.

(2) Procedura de eliberare, la cererea medicilor stomatologi, a certificatului profesional curent şi forma

acestuia sunt stabilite de Consiliul naţional.

Art. 79. – Organele de conducere la nivelul colegiilor teritoriale sunt: adunarea generală, consiliul

colegiului teritorial şi biroul consiliului, denumit şi biroul executiv. Participarea la şedinţele organelor

de conducere la nivel teritorial este permisă numai persoanelor care deţin, conform legii şi prezentului

regulament, calitatea de membri ai organului de conducere în cauză, personalului contractual

desemnat, consultanţilor, precum şi altor persoane invitate la solicitarea celui care a făcut convocarea

sau a biroului executiv teritorial.

Subsecțiunea 2

Adunarea generală a colegiului teritorial

Art. 80. – Adunarea generală a colegiului teritorial, denumită şi adunarea generală, este alcătuită din

medicii stomatologi înscrişi în colegiul teritorial respectiv.

Art. 81. – Deciziile adunării generale se adoptă cu votul favorabil a două treimi din numărul celor

prezenţi, cu excepţia adunării generale de alegeri.

Art. 82. – Adunarea generală se întruneşte anual în primul trimestru al anului sau, în mod extraordinar,

ori de câte ori este nevoie.

Art. 83. – Adunarea generală exercită atribuţiile prevăzute de lege și de prezentul regulament, după

cum urmează:

 1. a) aprobă planul de activitate al consiliului;
 2. b) aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli;
 3. c) alege membrii consiliului;
 4. d) alege membrii comisiei de cenzori a colegiului teritorial sau, după caz, aprobă cenzorul extern

propus de colegiul teritorial;

 1. e) alege reprezentanții colegiului teritorial în Adunarea generală națională a CMSR.

Art. 84. – (1) Lucrările adunării generale sunt conduse de membrii biroului executiv.

(2) Lucrările adunării generale de alegeri vor fi conduse în conformitate cu dispoziţiile Regulamentului

electoral.

Art. 85. – Adunarea generală poate fi convocată în şedinţă ordinară sau extraordinară de către:

 1. a) preşedintele colegiului teritorial;
 2. b) majoritatea simplă a membrilor biroului executiv;
 3. c) majoritatea simplă a membrilor consiliului.

Art. 86. – (1) Convocarea membrilor adunării generale pentru întrunirea în şedinţă ordinară se va face

cu cel puţin 10 zile calendaristice înaintea datei stabilite pentru desfăşurarea acesteia.

(2) Convocarea membrilor adunării generale în şedinţă extraordinară se face ori de câte ori este

nevoie.

(3) Convocarea medicilor stomatologi înscrişi în colegiul teritorial pentru participarea la adunarea

generală se face prin afişare la sediul colegiului teritorial, pe website-ul oficial al colegiului teritorial,

prin poştă electronică.

(4) Adunarea generală se întrunește inclusiv prin mijloace de comunicare la distanță. Dispozițiile art.

32 sunt aplicabile.

Subsecțiunea 3

Consiliul colegiului teritorial

Art. 87. – (1) Consiliul colegiului teritorial, denumit în continuare consiliul, are un număr de membri

proporţional cu numărul medicilor stomatologi înscrişi în evidenţa colegiului, la data organizării

alegerilor, aleşi de adunarea generală conform proporţiilor stabilite de lege.

(2) Proporţional cu numărul de membri ai consiliului se vor alege supleanţi, în condiţiile prevăzute de

lege şi de Regulamentul electoral.

Art. 88. – Deciziile consiliului se adoptă în prezenţa a cel puţin două treimi din numărul membrilor săi,

cu votul favorabil a jumătate plus unu din numărul total al acestora.

Art. 89. – Principalele atribuţii ale consiliului sunt următoarele:

 1. a) conduce activitatea colegiului teritorial între şedinţele adunării generale;
 2. b) alege membrii biroului executiv;
 3. c) aprobă membrii comisiei de disciplină, precum şi membrii comisiilor consiliului, la propunerea

biroului executiv;

 1. d) aprobă regulamentul de organizare şi funcţionare al colegiului teritorial şi al comisiilor

consiliului;

 1. e) duce la îndeplinire deciziile adunării generale;
 2. f) aplică şi urmăreşte ducerea la îndeplinire a deciziilor organelor de conducere ale CMSR;
 3. g) atestă onorabilitatea şi moralitatea profesională ale membrilor înscrişi în colegiul teritorial,

inclusiv prin eliberarea certificatului profesional curent;

 1. h) duce la îndeplinire măsurile obligatorii dispuse de Adunarea generală naţională sau de

Consiliul naţional în sarcina acestuia, în vederea asigurării organizării şi funcţionării

corespunzătoare a colegiului teritorial;

 1. i) stabilește indemnizația de ședință pentru participarea membrilor colegiului teritorial la

ședințele Adunării generale naționale;

 1. j) aprobă componența comisiei de disciplină, a comisiei de litigii și a comisiilor lucrative ale

colegiului teritorial;

 1. k) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege şi de prezentul regulament.

Art. 90. – (1) Consiliul se întruneşte la convocarea preşedintelui colegiului teritorial, în şedinţe ordinare,

la interval de două luni.

(2) În mod excepţional, la solicitarea a două treimi din numărul membrilor săi sau a preşedintelui

colegiului teritorial, consiliul poate fi convocat în şedinţe extraordinare. Convocarea membrilor

consiliului se poate face prin una dintre următoarele modalităţi: poştă electronică, servicii de curierat

sau scrisoare recomandată cu confirmare de primire.

(3) Consiliul se întruneşte inclusiv prin mijloace de comunicare la distanţă. Dispoziţiile art. 32 sunt

aplicabile.

Subsecțiunea 4

Comisiile de la nivelul consiliul colegiului teritorial

Art. 91. – (1) În cadrul consiliului, pentru realizarea atribuţiilor, se pot înfiinţa comisii organizate în mod

similar cu comisiile Consiliului naţional.

(2) Membrii comisiilor de lucru ale consiliului pot primi o indemnizaţie de şedinţă al cărei cuantum se

stabileşte de consiliul colegiului teritorial.

Art. 92. – Comisiile de lucru ale consiliului îndeplinesc atribuţiile stabilite de prezentul regulament, de

deciziile Consiliului naţional, cele prevăzute în decizia consiliului şi respectă recomandările comisiilor

similare organizate la nivel naţional.

Art. 93. – Comisiile de lucru ale consiliului exercită atribuţii similare comisiilor de lucru ale Consiliului

naţional, precum şi următoarele atribuţii specifice:

 1. a) evaluarea formelor de educaţie medicală continuă organizate pe raza colegiului teritorial în

cadrul sistemului de educaţie medicală continuă pentru medicii stomatologi, aprobat de

Consiliul naţional;

 1. b) eliberarea avizelor de înfiinţare şi funcţionare a cabinetelor stomatologice;
 2. c) ţinerea evidenţei medicilor stomatologi cu drept de liberă practică şi a unităţilor în cadrul cărora

se desfăşoară activităţi stomatologice în unitatea administrativ-teritorială respectivă;

 1. d) analizarea şi publicarea competenţelor unităţilor sanitare private sau publice în cadrul cărora

se desfăşoară activităţi stomatologice pe raza colegiului teritorial, în condiţiile legii;

 1. e) controlarea şi avizarea condiţiilor tehnice şi de dotare ale unităţilor în cadrul cărora se

desfăşoară activităţi stomatologice;

 1. f) eliberarea certificatului de membru şi avizarea anuală a acestuia, în condiţiile stabilite de

Consiliul naţional;

 1. g) îndeplinirea formalităţilor de publicitate prevăzute de lege în vederea vânzării spaţiilor cu

destinaţie de cabinete medicale, în condiţiile prevăzute de lege;

 1. h) verificarea respectării regimului publicităţii de către medicii stomatologi şi unităţile în cadrul

cărora se exercită profesia de medic stomatolog;

 1. i) avizarea desfășurării concursurilor și examenelor pentru posturile vacante de medici

stomatologi de la nivelul unităților sanitare publice, în condiţiile prevăzute de lege;

 1. j) desemnarea reprezentanților pentru a face parte din comisiile de concurs și din comisiile de

soluționare a contestațiilor pentru posturile vacante de la nivelul unităților sanitare publice, în

condiţiile prevăzute de lege;

 1. k) alte atribuţii stabilite prin decizii ale consiliului sau ale Consiliului naţional.

Art. 94. – Şedinţele comisiilor de lucru ale consiliului vor fi convocate de președintele comisiei sau de

biroul executiv, care va stabili modalitatea de desfăşurare a acestora.

Art. 95. – Materialele supuse spre aprobare consiliului vor fi avizate şi fundamentate de către comisia

de lucru competentă, după caz.

Art. 96. – (1) Corespunzător comisiilor de lucru ale consiliului, în cadrul colegiului teritorial se pot

înfiinţa departamente ca structuri tehnice şi administrative.

(2) Un departament poate funcţiona pentru una sau mai multe comisii.

(3) Departamentele vor fi coordonate de către unul dintre membrii biroului executiv.

(4) În afară de departamente pot fi înfiinţate şi alte structuri tehnice şi administrative pentru

desfăşurarea activităţii curente a colegiului teritorial.

Art. 97. – (1) În funcţie de necesităţile concrete, consiliul poate aproba înfiinţarea şi componenţa unor

comisii facultative.

(2) Aceste comisii pot avea activitate permanentă sau temporară.

(3) Fiecare comisie constituită conform alin. (1) va fi condusă de un preşedinte de comisie, membru

al biroului executiv.

(4) Comisiile vor fi formate din membri ai consiliului şi/sau din alţi membri ai colegiului teritorial propuşi

şi votaţi de consiliu.

(5) La lucrările comisiilor pot participa, cu aprobarea consiliului colegiului teritorial sau a biroului

executiv, specialişti în diverse domenii.

(6) Membrii tuturor comisiilor existente la nivelul colegiului teritorial sunt obligați să păstreze

confidențialitatea tuturor informațiilor și documentelor de care au luat cunoștință participând la

ședințele comisiilor din care fac parte, sens în care se obligă să semneze acorduri individuale de

confidențialitate înainte de demararea activității comisiei în cauză. Nerespectarea acestei obligații

atrage sancțiunea revocării calității de membru în comisie, la constatarea și cu decizia Biroului

executiv, care va informa Consiliul teritorial în acest sens.

Subsecțiunea 5

Biroul executiv al colegiului teritorial

Art. 98. – Biroul executiv asigură activitatea permanentă a colegiului teritorial, în conformitate cu legea

şi regulamentele corpului profesional.

Art. 99. – Consiliul colegiului teritorial va alege dintre membrii săi, prin vot secret, membrii biroului

executiv, aleși în mod individual pe funcții, pentru un mandat de 4 ani. Biroul executiv are componenţa

stabilită de lege.

Art. 100. – (1) Biroul executiv lucrează legal în prezenţa a jumătate plus unul din membrii şi ia decizii

valabile cu votul majorităţii simple a membrilor săi.

(2) Biroul executiv se întruneşte inclusiv prin mijloace de comunicare la distanţă. Dispoziţiile art. 32

sunt aplicabile.

Art. 101. – Biroul executiv al colegiului teritorial are următoarele atribuţii principale:

 1. a) asigură activitatea colegiului teritorial între şedinţele consiliului;
 2. b) aprobă angajarea de personal şi asigură execuţia bugetului;
 3. c) execută deciziile adunării generale şi ale consiliului;
 4. d) decide declanşarea sau nedeclanşarea anchetei disciplinare;
 5. e) elaborează şi supune spre avizare consiliului proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli;
 6. f) execută deciziile organelor de conducere ale CMSR şi răspunde de ducerea lor la îndeplinire;
 7. g) informează consiliul cu privire la deciziile emise şi activitatea desfăşurată între şedinţele

consiliului;

 1. h) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege şi de prezentul regulament.

Art. 102. – (1) Biroul executiv se întruneşte ori de câte ori este necesar, la convocarea preşedintelui

colegiului teritorial sau a cel puţin jumătate dintre membrii săi.

(2) Convocarea membrilor biroului executiv se poate face prin una dintre următoarele modalităţi: poştă

electronică, servicii de curierat sau scrisoare recomandată cu confirmare de primire.

Art. 103. – Biroul executiv coordonează activitatea tuturor comisiilor consiliului şi a departamentelor.

Art. 104. – În exercitarea mandatului, membrii biroului executiv pot primi o indemnizaţie lunară al cărei

cuantum este aprobat de Consiliul naţional și care se plătește conform art. 148.

Subsecțiunea 6

Președintele colegiului teritorial

Art. 105. – Preşedintele biroului executiv este preşedintele colegiului teritorial.

Art. 106. – Preşedintele colegiului teritorial coordonează activitatea biroului executiv şi are următoarele

atribuţii principale:

 1. a) reprezintă colegiul teritorial în relaţiile cu persoanele fizice şi juridice din ţară şi străinătate;
 2. b) încheie contracte şi convenţii în numele colegiului teritorial, aprobate de biroul executiv;
 3. c) propune consiliului şi biroului executiv modalităţile de aplicare şi urmărire a executării

contractelor;

 1. d) convoacă şi conduce şedinţele adunării generale, ale consiliului şi ale biroului consiliului;
 2. e) duce la îndeplinire deciziile biroului executiv, consiliului, adunării generale, precum şi deciziile

organelor de conducere ale CMSR, date în sarcina sa;

 1. f) urmăreşte realizarea bugetului de venituri şi cheltuieli;
 2. g) angajează personalul de specialitate şi administrativ, cu aprobarea biroului executiv;
 3. h) conduce, controlează şi îndrumă activitatea celorlalţi membri ai biroului executiv, precum şi a

personalului angajat;

 1. i) propune domeniile de interes pentru înfiinţarea comisiilor de lucru ale consiliului;
 2. j) îndeplineşte orice altă sarcină stabilită de consiliu, de biroul executiv, de organele de

conducere naţionale ale CMSR ori prevăzută de lege sau de prezentul regulament.

Art. 107. – (1) Preşedintele colegiului teritorial este în drept să exercite acţiunea civilă sau să sesizeze,

după caz, organele judiciare şi autorităţile competente pentru urmărirea şi trimiterea în judecată a

persoanelor care îşi atribuie sau care întrebuinţează fără drept titlul ori calitatea de medic stomatolog

sau care practică în mod ilegal medicina dentară.

(2) Preşedintele colegiului teritorial este în drept să sesizeze autorităţile competente în situaţia în care

medicii stomatologi, pe durata suspendării calităţii de membru al CMSR sau a dreptului de exercitare

a profesiei ori, după caz, a anumitor activităţi profesionale, sau pe durata încetării calității de membru

CMSR exercită profesia sau activităţile profesionale în cauză.

Art. 108. – Preşedintele colegiului teritorial semnează deciziile biroului executiv, ale consiliului şi ale

adunării generale şi are drept de semnătură în bancă.

Art. 109. – Preşedintele colegiului teritorial poate mandata în scris pe oricare dintre membrii biroului

executiv pentru a realiza parte din competenţele care îi revin şi poate împuternici şi o altă persoană

cu drept de semnătură în bancă, atâta timp cât nu operează o delegare substanțială sau totală a

puterilor sale.

CAPITOLUL VI

Alegerea membrilor Biroului executiv naţional, a reprezentanţilor în

Adunarea generală naţională, a consiliilor colegiilor teritoriale şi a

birourilor consiliilor

SECŢIUNEA 1

Alegerea reprezentanţilor

Art. 110. – Alegerea membrilor consiliului colegiului teritorial, a membrilor biroului consiliului, precum

şi a organelor de conducere de la nivel naţional se va face, de jos în sus, cu respectarea principiilor

democratice şi a egalităţii tuturor membrilor.

Art. 111. – (1) Organizarea şi desfăşurarea alegerilor se vor stabili printr-un regulament electoral

aprobat de Consiliul naţional.

(2) În vederea organizării şi desfăşurării alegerilor, se vor organiza comisii electorale locale de către

consiliile colegiilor teritoriale, respectiv o comisie electorală centrală propusă de către Biroul executiv

naţional şi aprobată de Consiliul naţional.

(3) Comisia electorală centrală va coordona desfăşurarea alegerilor şi va emite decizii de îndrumare

în vederea aplicării unitare a Regulamentului electoral ori a procedurilor electorale.

(4) Membrii comisiilor electorale nu pot candida la posturile elective în legislatura pentru care se

organizează alegerile.

(5) Înaintea alegerii în această funcţie, membrii comisiilor electorale se vor angaja în scris să nu

candideze la o funcţie electivă în legislatura pentru care se organizează respectivele alegeri.

(6) Membrii comisiilor de disciplină la data organizării alegerilor electorale au dreptul de a candida.

Mandatul acestora în cadrul comisiilor de disciplină va înceta la data emiterii de către Comisia

Electorală Centrală a deciziei de validare a membrului respectiv, în următoarele cazuri:

 1. a) membrul comisiei de disciplină a fost ales într-o funcție de conducere/control în cadrul CMSR,

fie la nivel național, fie la nivel local;

 1. b) membrul comisiei de disciplină a fost înscris pe lista de supleanți, iar Comisia Electorală

Centrală a validat membrul respectiv pentru funcția vacantă.

(7) În cazul alegerilor parţiale, la nivel naţional, se va menţiona funcţia pentru care se organizează

alegerile, iar candidaturile se vor trimite direct Comisiei electorale centrale. La nivelul colegiilor

teritoriale, alegerile parţiale pentru biroul executiv se organizează de către consiliul colegiului teritorial,

care desemnează o comisie electorală a colegiului teritorial.

(8) În cazul în care, din motive excepţionale, la nivel local nu pot fi organizate şi desfăşurate alegerile

parţiale de către consiliul colegiului teritorial, alegerile sunt organizate de către Consiliul naţional.

(9) În aplicarea dispoziţiilor alin. (8), până la data organizării şi desfăşurării alegerilor parţiale, la

propunerea Biroului executiv naţional, Consiliul naţional aprobă perioade de interimat pentru funcţiile

din cadrul biroului executiv teritorial care nu pot fi mai mari de 12 luni şi numeşte persoanele care vor

ocupa respectivele funcţii.

Art. 112. – Membrii CMSR pot fi aleşi în organele de conducere în condiţiile legii şi ale Regulamentului

electoral.

Art. 113. – (1) Dreptul de a alege şi de a fi ales se poate exercita numai în cadrul colegiului teritorial

al cărui membru este medicul stomatolog respectiv, cu excepţia alegerilor pentru membrii Biroului

executiv naţional.

(2) Dovada calităţii de membru al colegiului teritorial se va face, acolo unde medicul stomatolog nu se

găseşte pe lista alegătorilor, cu certificatul de membru CMSR vizat la zi.

Art. 114. – Dreptul de vot îl au numai membrii CMSR care au cotizaţia plătită la zi.

Art. 115. – Numărul maxim de mandate în organele de conducere de la nivel naţional şi/sau teritorial

ce pot fi primite, respectiv exercitate este de 2 mandate pentru fiecare funcție la nivelul biroului

executiv național și / sau teritorial.

Art. 116. – Membrii în consiliile colegiilor teritoriale, birourile executive ale colegiilor teritoriale, în

Adunarea generală naţională şi în Biroul executiv naţional se aleg prin vot secret, direct şi liber

exprimat.

Art. 117. – În cazul alegerilor pentru Biroul executiv naţional, consiliul colegiului teritorial sau pentru

Adunarea generală naţională sunt aleşi în funcţie candidaţii care au obţinut cel mai mare număr de

voturi valabil exprimate, în condiţiile legii.

SECŢIUNEA a 2-a

Încetarea calităţii de membru în organele de conducere

Art. 118. – (1) Încetarea de drept a mandatului de membru al organelor de conducere intervine în

următoarele situaţii:

 1. a) demisie;
 2. b) incompatibilitate sau nedemnitate;
 3. c) deces;
 4. d) revocare;
 5. e) imposibilitatea fizică sau psihică de exercitare a funcţiei atestată prin certificat medical;
 6. f) pierderea calităţii de membru al CMSR.

(2) Locul rămas vacant în Adunarea generală naţională, respectiv în consiliul colegiului teritorial va fi

ocupat de către primul supleant.

(3) Supleanţii vor ocupa locurile devenite vacante în ordinea în care sunt înscrişi în listele validate de

Comisia electorală centrală, pentru perioada de mandat rămasă.

(4) Supleantul va exercita funcţia în calitate de membru al organului de conducere după validarea de

către Comisia electorală centrală, în condiţiile prevăzute de Regulamentul electoral.

(5) În cazul Biroului executiv naţional şi al biroului executiv al colegiului teritorial se organizează alegeri

parțiale pentru locul vacant.

(6) În cazul în care se constată vacanţa funcţiei pentru unul dintre membrii biroului executiv teritorial

consiliul colegiului teritorial poate aproba perioade de interimat, care nu pot fi mai mari de 12 luni, iar

biroul executiv teritorial numește persoana care va ocupa postul vacant pe perioada de interimat.

Interimatul nu se consideră mandat.

(7) În cazul în care se constată vacanţa funcţiei pentru unul dintre membrii Biroului executiv naţional

Adunarea generală naţională poate aproba perioade de interimat, care nu pot fi mai mari de 12 luni,

iar Biroul executiv național numește persoana care va ocupa postul vacant pe perioada de interimat.

Interimatul nu se consideră mandat.

Art. 119. – (1) Revocarea din funcţie sau din calitatea de reprezentant în organele de conducere ale

CMSR, atât la nivel naţional, cât şi la nivel teritorial, se face de către forul care l-a ales pe cel în cauză.

(2) Revocarea se poate face pentru abateri de la prevederile legii, ale prezentului regulament sau ale

deciziilor obligatorii ale Consiliului naţional, care aduc prejudicii activităţii organismului profesional.

Art. 120. – (1) Atunci când este afectată în mod grav funcţionarea, organizarea sau situaţia financiară

a unui colegiu teritorial, Adunarea generală naţională poate dispune, la propunerea Consiliului

naţional:

 1. a) revocarea din funcţie a membrilor consiliului colegiului teritorial;
 2. b) dizolvarea consiliului colegiului teritorial în situaţia în care numărul membrilor rămaşi în funcţie este

mai mic decât jumătate plus unu din numărul membrilor consiliului colegiului teritorial şi dacă acesta

nu a putut fi completat cu supleanţi;

 1. c) organizarea de alegeri parțiale pentru perioada rămasă din mandatul în curs, în termen de cel mult

90 de zile calendaristice de la data deciziei Adunării generale naționale.

(2) Revocarea din funcţie a membrilor consiliului colegiului teritorial se poate dispune de către

Adunarea generală naţională pentru abateri de la prevederile legii şi prezentului regulament, care aduc

prejudicii activităţii organismului profesional, inclusiv în situaţia în care aceştia nu duc la îndeplinire

măsurile obligatorii dispuse de Adunarea generală naţională sau de Consiliul naţional în sarcina

acestora, în vederea asigurării organizării şi funcţionării corespunzătoare a colegiului teritorial.

(3) În situaţia prevăzută la alin. (1), calendarul alegerilor se stabileşte prin decizie a Consiliului naţional,

iar atribuţiile consiliului colegiului teritorial prevăzute de prezentul regulament şi de Regulamentul

electoral se exercită de către Consiliul naţional.

(4) Costurile aferente organizării alegerilor, la nivel local, se suportă de colegiul teritorial în cauză.

Art. 121. – (1) Sunt revocaţi de drept membrii organelor de conducere care:

 1. a) lipsesc nemotivat la 2 şedinţe consecutive ale Adunării generale naţionale;
 2. b) lipsesc nemotivat la 2 şedinţe într-un an calendaristic ale Consiliului naţional sau, după caz, ale

consiliului colegiului teritorial;

 1. c) lipsesc nemotivat la 3 şedinţe pe semestru ale Biroului executiv naţional sau, după caz, ale biroului

executiv al colegiului teritorial;

 1. d) refuză să facă parte din comisiile de lucru ale Consiliului naţional sau, după caz, ale consiliului

colegiului teritorial ori nu participă la activităţile acestora, lipsind nemotivat la 3 şedinţe pe an.

(2) Nu constituie absență nemotivată (i) participarea la ședințe prin intermediul unui împuternicit având

o procură emisă în condițiile legii și ale prezentului regulament sau (ii) înștiințarea secretariatului de

la nivel național sau teritorial (după caz) înainte de începerea ședinței, cu privire la imposibilitatea

participării la ședința respectivă, însoțită de indicarea motivului absenței și dovada aferentă, în măsura

în care este posibil. În situația în care evenimentul care a cauzat absența nu a putut fi prevăzut înainte

de data desfășurării ședinței, înștiințarea poate fi comunicată în termen de cel mult 30 de zile de la

data încheierii ședinței.

(3) Constatarea încetării se face prin decizie a preşedintelui CMSR în cazul membrilor Consiliului

naţional şi al membrilor Adunării generale naţionale, respectiv a preşedintelui colegiului teritorial în

cazul membrilor consiliilor colegiilor teritoriale.

(4) În cazul în care persoanele prevăzute la alin. (3) se află în imposibilitate de a semna decizia

menţionată la alineatul anterior, dreptul de semnătură revine vicepreşedintelui care coordonează

CLAS din cadrul Consiliului naţional sau, după caz, din cadrul consiliului colegiului teritorial.

CAPITOLUL VII

Răspunderea disciplinară a membrilor Colegiului Medicilor Stomatologi din

România

SECŢIUNEA 1

Principiile cercetării disciplinare

Art. 122. – (1) Constituie abatere disciplinară nerespectarea legilor şi regulamentelor profesiei de

medic stomatolog, a Codului deontologic al medicului stomatolog, a regulilor de bună practică

profesională, a prezentului regulament, a deciziilor obligatorii adoptate de organele de conducere ale

CMSR, precum şi săvârşirea de fapte în legătură cu profesia sau în afara acesteia, care sunt de natură

să prejudicieze onoarea şi prestigiul profesiei sau ale CMSR.

(2) Fiecare medic stomatolog beneficiază de prezumţia de nevinovăţie până la soluţionarea definitivă

a cauzei.

Art. 123. – (1) Abaterea disciplinară angajează răspunderea disciplinară a făptuitorului, căruia i se va

aplica una dintre sancţiunile prevăzute de lege:

 1. a) mustrare;
 2. b) avertisment;
 3. c) vot de blam;
 4. d) amendă de la 500 lei la 5.000 lei;
 5. e) interdicția de a exercita profesia ori anumite activități de medicină dentară pe o perioadă de la

o lună la un an;

 1. f) retragerea calității de membru al CMSR.

(2) La sancţiunile menţionate la alin. (1) se poate prevedea, după caz, obligarea celui sancţionat la

efectuarea unor cursuri de perfecţionare sau de educaţie medicală continuă ori altor forme de pregătire

profesională.

(3) Sancţiunile disciplinare care pot fi aplicate pentru abaterile disciplinare stabilite prin acte normative

ca fiind abateri disciplinare grave nu pot consta în mustrare sau avertisment.

Art. 124. – (1) Acţiunea disciplinară poate fi pornită în termen de cel mult 6 luni de la data săvârşirii

faptei sau de la data cunoaşterii consecinţelor prejudiciabile, dar nu mai târziu de 1 an de la data la

care fapta a fost săvârşită.

(2) Pe tot parcursul cercetării disciplinare, medicul stomatolog are dreptul de a fi asistat de avocat.

Art. 125. – (1) Răspunderea disciplinară este angajată în funcţie de gravitatea abaterii.

(2) Repetarea unei abateri disciplinare până la radierea sancţiunii aplicate constituie o circumstanţă

agravantă, care va fi avută în vedere la aplicarea noii sancţiuni.

Art. 126. – Unităţile sanitare sau cele de medicină legală au obligaţia de a pune la dispoziţia comisiilor

de disciplină documentele medicale solicitate, precum şi orice alte date şi informaţii necesare

soluţionării cauzei.

Art. 127. – Consiliile colegiilor teritoriale sunt obligate să ţină evidenţa sancţiunilor aplicate fiecărui

membru, să le înregistreze în sistemul informatic naţional şi să comunice această evidenţă, la

solicitare, celor în drept.

SECŢIUNEA a 2-a

Competenţa organelor jurisdicţionale

Art. 128. – (1) În cadrul fiecărui colegiu teritorial se organizează şi funcţionează comisia de disciplină,

independentă de conducerea colegiului teritorial, care judecă în complet de 3 membri aleși în mod

aleatoriu abaterile disciplinare săvârşite de medicii stomatologi înscrişi în colegiul respectiv, precum

şi de medicii stomatologi care exercită profesia în regim temporar sau ocazional pe raza colegiului

teritorial.

(2) La nivelul CMSR se organizează şi funcţionează Comisia superioară de disciplină, independentă

de conducerea colegiului, care judecă în complet de 5 membri aleși în mod aleatoriu:

 1. a) abaterile săvârşite de membri ai consiliului colegiului teritorial, ai Consiliului naţional sau ai Adunării

generale naţionale, precum şi de membrii comisiilor de disciplină, electorale sau de cenzori organizate

la nivel teritorial ori naţional;

 1. b) contestaţiile formulate împotriva deciziilor comisiilor de disciplină teritoriale.

(3) Unul dintre membrii comisiilor de disciplină poate fi desemnat de direcţiile de sănătate publică, la

nivel teritorial, şi de Ministerul Sănătăţii, la nivelul Comisiei superioare de disciplină.

(4) Cei 3, respectiv 5 membri din completele care judecă abaterile disciplinare vor fi trași la sorți, pentru

a se asigura corectitudinea, legalitatea şi transparența procedurilor disciplinare.

Art. 129. – (1) La nivelul fiecărui colegiu teritorial se organizează şi funcţionează o comisie de disciplină

alcătuită din 5 până la 7 membri, dintre care un membru poate fi desemnat de către direcția de

sănătate publică, iar ceilalţi sunt propuşi de biroul executiv şi aprobaţi de consiliul colegiului teritorial.

(2) Membrii comisiilor de disciplină propuşi de biroul executiv trebuie să aibă cel puţin gradul

profesional de specialist cu o vechime în specialitate de minimum 7 ani sau o vechime de peste 10

ani în profesie.

(3) La nivelul CMSR se organizează şi funcţionează Comisia superioară de disciplină, alcătuită din 7

membri, dintre care un membru poate fi desemnat de Ministerul Sănătăţii, iar ceilalţi sunt propuşi de

Biroul executiv naţional şi aprobaţi de Consiliul naţional. În eventualitatea în care Ministerul Sănătății

nu desemnează un membru în Comisia superioară de disciplină, toți cei 7 membri vor fi propuși de

Biroul executiv naţional şi aprobaţi de Consiliul naţional.

(4) Membrii Comisiei superioare de disciplină propuşi de Biroul executiv naţional trebuie să aibă cel

puţin gradul profesional de specialist cu o vechime în specialitate de minimum 10 ani sau o vechime

de peste 15 ani în profesie.

(6) Funcţia de membru al comisiei de disciplină este incompatibilă cu orice altă funcţie în cadrul CMSR,

exceptând calitatea de membru al adunării generale a colegiului teritorial.

Art. 130. – (1) Durata mandatului membrilor comisiilor de disciplină este de 4 ani.

(2) Calitatea de membru al comisiei de disciplină, la nivel teritorial sau naţional, încetează, de drept,

prin deces, demisie, pierderea calităţii de membru al CMSR, survenirea unor situaţii de nedemnitate

sau incompatibilitate ori prin numirea unui alt reprezentant, în cazul membrilor desemnaţi de către

Ministerul Sănătăţii sau de direcţia de sănătate publică.

(3) La nivelul colegiilor teritoriale, calitatea de membru al comisiei de disciplină încetează şi în cazul

transferului medicului stomatolog în cauză în alt colegiu teritorial.

(4) Calitatea de membru al comisiei de disciplină, la nivel teritorial sau naţional, se suspendă pe durata

restrângerii sau interzicerii desfăşurării activităţilor profesionale, în întregime sau în parte, precum şi

pe durata desfăşurării unei acţiuni disciplinare pornite împotriva persoanei care deţine această

calitate.

(5) În situaţia aplicării unei sancţiuni disciplinare, rămasă definitivă fie la instanțele de judecată, fie la

nivelul CMSR atunci când decizia comisiei de disciplină nu a fost atacată în fața instanțelor de

judecată, calitatea de membru al comisiei de disciplină deţinută de medicul stomatolog sancţionat se

revocă de drept prin decizie a preşedintelui colegiului teritorial, respectiv a preşedintelui CMSR, după

caz.

SECŢIUNEA a 3-a

Aspecte procedurale

Art. 131. – (1) Sesizarea poate fi depusă de:

 1. a) pacient în nume propriu, prin reprezentat legal sau prin reprezentant cu împuternicire specială;
 2. b) succesorii pacientului decedat.

(2) Sesizării i se va da curs numai în cazul în care conţine următoarele elemente de identificare:

 1. a) numele, prenumele, domiciliul şi calitatea petentului;
 2. b) numele şi prenumele medicului stomatolog împotriva căruia se face sesizarea, precum şi, dacă

este cazul, locul exercitării profesiei;

 1. c) descrierea faptei şi indicarea datei când aceasta a avut loc;
 2. d) solicitările petentului;
 3. e) semnătura olografă a petentului, în original, sau semnătura electronică extinsă, în condiţiile

prevăzute de lege.

(3) În cazul în care petentul nu poate indica numele şi prenumele medicului stomatolog împotriva

căruia îşi îndreaptă plângerea, dar face dovada demersurilor efectuate în acest sens, colegiul teritorial

va solicita unităţilor sanitare în care medicul stomatolog îşi desfăşura activitatea informaţiile necesare

identificării acestuia.

(4) În condiţiile prevăzute de Regulamentul de organizare şi desfăşurare a activităţii comisiilor de

disciplină ale CMSR, aprobat de Consiliul naţional, biroul executiv al colegiului teritorial sau Biroul

executiv naţional se poate sesiza şi dispune începerea anchetei disciplinare din oficiu.

(5) Sesizările care au ca obiect restituirea unor sume de bani nu sunt de competența CMSR.

Art. 132. – (1) Decizia pronunţată se comunică medicului stomatolog, persoanei care a făcut sesizarea

şi Biroului executiv naţional.

(2) Deciziile privind aplicarea sancţiunilor care se soldează cu suspendarea sau interzicerea exercitării

profesiei se comunică şi Ministerului Sănătăţii şi, respectiv, angajatorului.

(3) În termen de 15 zile calendaristice de la comunicare, medicul stomatolog sancţionat sau persoana

care a făcut sesizarea poate contesta decizia pronunţată de comisia de disciplină a colegiului teritorial

la Comisia superioară de disciplină.

Art. 133. – (1) Contestaţia se formulează în scris şi va conţine în mod obligatoriu cel puţin următoarele

elemente:

 1. a) numele şi prenumele sau, după caz, denumirea contestatorului;
 2. b) domiciliul, respectiv sediul contestatorului;
 3. c) obiectul contestaţiei;
 4. d) motivarea contestaţiei;
 5. e) mijloacele de probă pe care se sprijină contestaţia;
 6. f) semnătura olografă a contestatarului, a reprezentatului legal sau a reprezentantului cu împuternicire

specială, în original, sau semnătura electronică extinsă, în condiţiile prevăzute lege.

(2) Contestaţia se depune sub sancţiunea nulităţii la comisia de disciplină de la nivel teritorial, care, în

termen de 5 zile lucrătoare, este obligată ca împreună cu dosarul cauzei să o trimită Comisiei

superioare de disciplină.

(3) Contestaţia este suspensivă de executare.

(4) Prin contestaţie nu pot fi invocate aspecte care nu au făcut obiectul sesizării care a stat la baza

declanşării anchetei disciplinare, sub sancţiunea nulităţii.

Art. 134. – Decizia Comisiei superioare de disciplină nu mai poate fi atacată la nivelul CMSR. Deciziile

comisiilor de disciplină teritoriale / Comisiei superioare de disciplină rămase definitive la nivelul CMSR,

sunt executorii de la momentul rămânerii lor definitive la nivelul CMSR cu privire la aplicarea

sancțiunilor prevăzute la art. 123 alin. (1) lit. e) și f). Atacarea deciziei în cauză la instanțele de judecată

nu suspendă executarea sancțiunii disciplinare.

Art. 135. – (1) Sancțiunile prevăzute la art. 123 alin. (1) lit. a)-d) de mai sus se radiază în termen de 6

luni de la data executării lor, iar cea prevăzută la lit. e), în termen de un an de la data expirării perioadei

de interdicție.

(2) În cazul aplicării sancţiunii prevăzute la art. 123 alin. (1) lit. f), medicul stomatolog poate face o

nouă cerere de redobândire a calităţii de membru CMSR după expirarea perioadei stabilite prin

hotărâre judecătorească definitivă de interdicţie a exercitării profesiei sau după 2 ani de la data

rămânerii definitive a sancţiunii dispuse de comisia de disciplină. Redobândirea calităţii de membru al

CMSR se face în condiţiile prezentei legi.

(3) În situaţia în care prin decizia comisiei de disciplină s-a dispus şi obligarea medicului stomatolog

sancţionat la efectuarea unor cursuri de perfecţionare sau de educaţie medicală ori a altor forme de

pregătire profesională, cu precizarea numărului de credite de educaţie medicală continuă ori a formei

de pregătire şi a domeniului în care acestea trebuie realizate, radierea sancţiunii se va face numai

după ce medicul stomatolog prezintă dovada efectuării formei de pregătire corespunzătoare.

Art. 136. – Procedura de organizare şi desfăşurare a activităţii comisiilor de disciplină se stabileşte în

Regulamentul de organizare şi desfăşurare a activităţii comisiilor de disciplină ale CMSR, aprobat de

Consiliul naţional.

CAPITOLUL VIII

Soluţionarea litigiilor

Art. 137. – (1) Membrii CMSR sunt obligaţi ca atunci când se găsesc în orice situaţie litigioasă ori

divergenţă profesională faţă de alt membru al corpului profesional, înaintea oricărui demers public,

inclusiv înainte de a se adresa mass-media sau instanțelor de judecată, să apeleze la medierea

comisiei de litigii constituite la nivelul colegiilor teritoriale sau, după caz, la nivel naţional.

(2) Nerespectarea dispoziţiilor alin. (1) constituie abatere disciplinară.

Art. 138. – (1) Comisia de litigii este formată, la nivelul colegiului teritorial, din 3 membri ai acestuia,

propuși de către biroul executiv și aprobați de consiliul teritorial, iar la nivel naţional este formată din

5 membri ai CMSR, propuși de Biroul executiv naţional și aprobați de Consiliul național.

(2) Membrii Comisiei de litigii trebuie să aibă o vechime de peste 10 ani în profesie și să nu fi fost

sancționați pentru abateri disciplinare.

(3) Mandatul de membru în Comisia de litigii este incompatibil cu mandatul de membru în Comisia de

Disciplină.

Art. 139. – Procedura de conciliere se desfăşoară în faţa comisiei de litigii de la nivel naţional atunci

când una dintre părţi are calitatea de membru al consiliului colegiului teritorial, al Consiliului naţional,

al Adunării generale naţionale, al comisiilor de disciplină, electorale sau de cenzori organizate la nivel

teritorial ori naţional.

Art. 140. – Comisia de litigii va convoca părţile în divergență şi, pe baza probelor administrate de către

părţi şi a acelora pe care le consideră necesare, va încerca soluţionarea amiabilă a conflictului.

Art. 141. – (1) La terminarea procedurilor de soluţionare amiabilă a conflictului dintre părţi, comisia de

litigii va încheia un proces-verbal în care va consemna situaţia de fapt, poziţiile părţilor, probele

administrate şi rezultatul final.

(2) Procesul-verbal va fi semnat de către membrii comisiei de litigii şi de către părţi.

Art. 142. – Dacă situația conflictuală nu a fost soluţionată amiabil şi cel puţin una dintre părţi solicită

declanşarea procedurii disciplinare, comisia de litigii va comunica cererea biroului executiv al

colegiului teritorial sau, după caz, Biroului executiv naţional.

CAPITOLUL IX

Etică și deontologie profesională

Art. 143. – (1) La nivelul Consiliului național se constituie Comisia de etică și deontologie profesională

care va fi formată din 5 membri ai Consiliului național sau alți membri CMSR propuși de Biroul executiv

național și aprobați de Consiliul național.

(2) Activitatea comisiei se desfășoară în conformitate cu legea și cu Regulamentul de organizare și

funcționare al Comisiei de etică și deontologie profesională.

Art. 144. – Comisia de etică și deontologie profesională are următoarele atribuții:

 1. a) urmărește evoluția practicii medicale şi a modului de aplicare a principiilor etice şi normelor

deontologice;

 1. b) analizează evoluția normelor deontologice în practica europeană şi internațională;
 2. c) propune modalități de diseminare, însușire şi control al respectării normelor deontologice de

către membrii CMSR;

 1. d) analizează aplicarea cadrelor legale în ceea ce privește desfășurarea studiilor clinice /

științifice în afara centrelor universitare;

 1. e) colaborează cu alte comisii și / sau instituții în ceea ce privește aspectele legate de

desfășurarea studiilor clinice / științifice în afara centrelor universitare

 1. f) elaborează puncte de vedere cu privire la legislația aplicabilă cercetării științifice;
 2. g) supraveghează respectarea principiilor de etică în cercetarea științifică desfășurată pe subiecți

umani, în cadrul cabinetelor stomatologice.

CAPITOLUL IX

Venituri şi cheltuieli

Art. 145. – Veniturile CMSR se constituie în condiţiile legii.

Art. 146. – Taxa de înscriere în CMSR este de 10% din salariul de bază minim brut pe ţară garantat

în plată de la momentul înscrierii.

Art. 147. – Taxele pentru serviciile prestate membrilor corpului profesional şi persoanelor care nu sunt

membre ale CMSR se stabilesc de către Consiliul naţional, respectiv de consiliul colegiului teritorial.

Art. 148 – (1) Următoarele cheltuieli, costuri, indemnizații vor fi suportate de Consiliul național:

 1. a) cheltuieli cu deplasarea și indemnizația de ședință membrilor numiți pentru participarea la

ședințele Comisiei superioare de disciplină, Comisiei de litigii și Comisie de etică și deontologie

profesională;

 1. b) cheltuieli cu deplasarea și indemnizația de ședință membrilor Biroului executiv național pentru

participarea la ședințele Adunării generale naționale, Consiliului național, respectiv comisiilor

de lucru din care fac parte, precum și indemnizația lunară aferentă funcției de membru al

biroului executiv național;

 1. c) cheltuieli cu deplasarea și remunerația membrilor numiți pentru participarea la ședințele

comisiilor de specialitate, în limita bugetului alocat de către Biroul executiv național;

 1. d) indemnizația sau costuri per proiect, în conformitate cu decizia Biroului executiv național,

aferente participării la grupurile de lucru numite de Biroul executiv național respectiv la

comisiile de specialitate numite de Consiliul național.

(2) Cheltuieli cu deplasarea și indemnizația de ședință reprezentanților biroului executiv teritorial

pentru participarea la ședințele Adunării generale naționale, Consiliului național, ședințele comisiilor

de lucru ale Consiliului Național, respectiv membrilor comisiilor de lucru constituite la nivel teritorial,

precum și indemnizația lunară aferentă funcției de membru în biroul executiv teritorial vor fi suportate

din bugetul colegiilor teritoriale.

(3) Prevederile de la alin. (1) și (2) se aplică întocmai și în ceea ce privește împuterniciții persoanelor

indicate mai sus în vederea substituirii acestora din urmă la ședințele organelor de conducere CMSR

și comisiilor Consiliului național.

Art. 149. – (1) Cotizaţiile datorate şi neplătite de către membrii CMSR în termenul fixat de Consiliul

naţional determină plata unor penalităţi în cuantumul prevăzut de lege.

(2) Aceeaşi penalitate se va aplica şi colegiilor teritoriale care nu varsă către CMSR partea de cotizaţie

datorată, în condiţiile stabilite de Consiliul naţional.

Art. 150. – (1) Cuantumul cotizaţiei de membru al CMSR se stabileşte de către Consiliul naţional.

(2) Partea din cotizaţie aferentă funcţionării CMSR va fi virată până cel mai târziu la sfârşitul lunii

următoare celei pentru care a fost percepută cotizaţia, înaintea oricăror alte plăţi, cu excepția sumelor

datorate la bugetul de stat.

Art. 151. – (1) Partea de cotizaţie datorată Consiliului naţional, nefiind venit al consiliilor colegiilor

teritoriale, se va vira către acesta înaintea oricăror alte plăţi.

(2) Obligaţia urmăririi şi efectuării vărsării cotei aferente Consiliului naţional revine preşedintelui

consiliului teritorial.

(3) Neîndeplinirea acestei obligaţii se sancţionează de Comisia superioară de disciplină, la sesizarea

Biroului executiv naţional, prin aplicarea uneia dintre sancţiunile prevăzute de lege.

Art. 152. – (1) Veniturile pot fi utilizate pentru cheltuieli cu organizarea şi funcţionarea, cheltuieli de

personal, cheltuieli materiale şi servicii, cheltuieli de capital, pentru perfecţionarea pregătirii

profesionale, acordarea de burse prin concurs medicilor stomatologi, întrajutorarea medicilor

stomatologi cu venituri mici, crearea de instituţii cu scop filantropic şi ştiinţific, acordarea de premii

pentru membrii cu activităţi profesionale deosebite sau alte cheltuieli aprobate, după caz, de consiliul

colegiului teritorial, respectiv de Consiliul naţional.

(2) Modul de alocare a fondurilor prevăzute la alin. (1) se stabileşte, după caz, de consiliul colegiului

teritorial, respectiv de Consiliul naţional.

Art. 153. – (1) Preşedinţii colegiilor teritoriale au obligaţia de a transmite anual, cu cel puţin 5 zile

lucrătoare înainte de şedinţa Adunării generale naţionale ordinare, bugetul pentru anul în curs, aprobat

de către consiliul colegiului teritorial, precum şi bilanţul şi contul de execuţie a bugetului de venituri şi

cheltuieli ale anului anterior, aprobate de adunarea generală a colegiului teritorial.

(2) Copiile documentelor prevăzute la alin. (1) vor fi certificate pentru conformitate de către

preşedintele colegiului teritorial.

Art. 155. – Membrii CMSR care pierd calitatea de membru nu au niciun drept să revendice vreo parte

din patrimoniul sau veniturile colegiului şi nici să ridice pretenţii asupra taxelor de înscriere, cotizaţiilor

sau altor eventuale contribuţii băneşti ori materiale virate către CMSR.

CAPITOLUL X

Dispoziţii finale

Art. 156. – Anexele nr. 1, nr. 2 şi 3 fac parte integrantă din prezentul regulament.

ANEXA Nr. 1 (la regulament)

SIGLA

Colegiului Medicilor Stomatologi din România

ANEXA Nr. 2 (la regulament)

Denumirea colegiilor teritoriale

Nr. crt. Unitatea administrativ-teritorială Denumirea colegiului teritorial

 1. Judeţul Alba Colegiul Medicilor Stomatologi Alba
 2. Judeţul Arad Colegiul Medicilor Stomatologi Arad
 3. Judeţul Argeş Colegiul Medicilor Stomatologi Argeş
 4. Judeţul Bacău Colegiul Medicilor Stomatologi Bacău
 5. Judeţul Bihor Colegiul Medicilor Stomatologi Bihor
 6. Judeţul Bistriţa-Năsăud Colegiul Medicilor Stomatologi Bistriţa-Năsăud
 7. Judeţul Botoşani Colegiul Medicilor Stomatologi Botoşani
 8. Judeţul Braşov Colegiul Medicilor Stomatologi Braşov
 9. Judeţul Brăila Colegiul Medicilor Stomatologi Brăila
 10. Municipiul Bucureşti Colegiul Medicilor Stomatologi Bucureşti
 11. Judeţul Buzău Colegiul Medicilor Stomatologi Buzău
 12. Judeţul Caraş-Severin Colegiul Medicilor Stomatologi Caraş-Severin
 13. Judeţul Călăraşi Colegiul Medicilor Stomatologi Călăraşi
 14. Judeţul Cluj Colegiul Medicilor Stomatologi Cluj
 15. Judeţul Constanţa Colegiul Medicilor Stomatologi Constanţa
 16. Judeţul Covasna Colegiul Medicilor Stomatologi Covasna
 17. Judeţul Dâmboviţa Colegiul Medicilor Stomatologi Dâmboviţa
 18. Judeţul Dolj Colegiul Medicilor Stomatologi Dolj
 19. Judeţul Galaţi Colegiul Medicilor Stomatologi Galaţi
 20. Judeţul Giurgiu Colegiul Medicilor Stomatologi Giurgiu
 21. Judeţul Gorj Colegiul Medicilor Stomatologi Gorj
 22. Judeţul Harghita Colegiul Medicilor Stomatologi Harghita
 23. Judeţul Hunedoara Colegiul Medicilor Stomatologi Hunedoara
 24. Judeţul Ialomiţa Colegiul Medicilor Stomatologi Ialomiţa
 25. Judeţul Iaşi Colegiul Medicilor Stomatologi Iaşi
 26. Judeţul Ilfov Colegiul Medicilor Stomatologi Ilfov
 27. Judeţul Maramureş Colegiul Medicilor Stomatologi Maramureş
 28. Judeţul Mehedinţi Colegiul Medicilor Stomatologi Mehedinţi
 29. Judeţul Mureş Colegiul Medicilor Stomatologi Mureş
 30. Judeţul Neamţ Colegiul Medicilor Stomatologi Neamţ
 31. Judeţul Olt Colegiul Medicilor Stomatologi Olt
 32. Judeţul Prahova Colegiul Medicilor Stomatologi Prahova
 33. Judeţul Satu Mare Colegiul Medicilor Stomatologi Satu Mare
 34. Judeţul Sălaj Colegiul Medicilor Stomatologi Sălaj
 35. Judeţul Sibiu Colegiul Medicilor Stomatologi Sibiu
 36. Judeţul Suceava Colegiul Medicilor Stomatologi Suceava
 37. Judeţul Teleorman Colegiul Medicilor Stomatologi Teleorman
 38. Judeţul Timiş Colegiul Medicilor Stomatologi Timiş
 39. Judeţul Tulcea Colegiul Medicilor Stomatologi Tulcea
 40. Judeţul Vaslui Colegiul Medicilor Stomatologi Vaslui
 41. Judeţul Vâlcea Colegiul Medicilor Stomatologi Vâlcea
 42. Judeţul Vrancea Colegiul Medicilor Stomatologi Vrancea

ANEXA Nr. 3 (la regulament)

Model adeverință stagiu practic

ADEVERINȚĂ

Subsemnatul/ (-a), Dr. _____________(nume și prenume)_____________________________,

grad profesional __________________, specialitatea ________________________________,

în calitate de coordonator de stagiu, aprobat în baza Deciziei Biroului Executiv al CMS

_____(județ)_____ nr. _____/ data__________,

declar că

Dr. _____________(nume și prenume)___________________________________________,

grad profesional _______________, specialitatea __________________________________,

a efectuat în cadrul cabinetului medical ________ (denumire și adresă )_________________

stagiul practic de readaptare profesională timp de _____ luni, în perioada________________.

Deoarece Dr. ___________ și-a însușit obiectivelor educaţionale și practice stabilite,

formulez recomandarea de a fi suspus evaluării finale în vederea redobândirii dreptului

de practică.

Nume și prenume

Semnătură_

Noutati similare