Avizări

Forme de exercitare a profesiei

Conform OG nr. 124/1998 privind organizarea și funcționarea cabinetelor medicale, republicată, cabinetul medical este forma de exercitare a profesiei de medic, fiind o unitate cu sau fără personalitate juridică, furnizoare de servicii publice, de stat sau private, de asistență medicală umană preventivă, curativă, de recuperare și de urgență.

Profesia de medic stomatolog, ca profesie liberală, poate fi exercitată în cadrul cabinetului medical în una dintre următoarele forme:

 1. Cabinet medical individual (CMI) – își exercita profesia medicul stomatolog titular, care poate avea ca salariați ori colaboratori medici stomatologi sau orice altă categorie de personal;
 2. Cabinete medicale grupate – mai multe cabinete individuale, care si-au creat facilități economice comune, dar care își păstrează individualitatea în relațiile cu terții;
 3. Cabinete medicale asociate – mai multe cabinete care s-au asociat în scopul exercitării în comun a activității și al asigurării accesului pacienților la servicii medicale complete. Medicii stomatologi titulari ai unor cabinete asociate își păstrează drepturile și responsabilitățile individuale;
 4. Societate medicală – constituită din doi sau mai multi medici/medici stomatologi asociați, poate avea ca salariați ori colaboratori medici/medici stomatologi sau orice altă categorie de personal.

Potrivit aceluiași act normativ, unitățile medico-sanitare cu personalitate juridică care se înființează potrivit prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, vor funcționa ca și cabinete medicale cu îndeplinirea următoarelor condiții:

 • să aibă obiect de activitate unic, constând în furnizarea de servicii medicale, cu sau fără activități conexe acestora, stabilite prin ordin al ministrului sănătății;
 • administratorul societății sau cel puțin o treime din numărul membrilor consiliului de administrație să fie medici stomatologi;
 • să fie înregistrate în Registrul unic al cabinetelor medicale.
De asemenea, organizațiile nonprofit, fundațiile și asociațiile cu activități medicale, asociațiile profesionale, cultele religioase și lăcașele de cult religios, legal constituite, pot înființa și organiza în structura lor, pe baza hotărârii organelor de conducere, cabinete medicale furnizoare de servicii medicale în regim ambulatoriu.

Acte necesare pentru avizarea cabinetelor fără personalitate juridică (CMI).

Actele se depun la colegiul teritorial. Datele de contact pot fi consultate aici.

 1. Cerere tip completată de către medicul stomatolog titular/delegat;
 2. Copie dovadă deținere spațiu (contract de vânzare-cumpărare, contract de comodat, contract de închiriere înregistrat la Administrația Finanțelor Publice, act de donație etc.);
 3. Copie acord asociație de proprietari/locatari și al vecinilor direcți pe plan orizontal și vertical (sus, jos, stânga, dreapta apartamentului), dacă spațiul se afla într-un imobil cu mai multe apartamente;
 4. Declarație pe propria răspundere a medicului stomatolog titular privind existenta dotării minime necesare funcționării cabinetului stomatologic la data depunerii dosarului;
 5. Actele medicului stomatolog titular și ale angajaților/colaboratorilor: certificat de membru CMSR, vizat la zi;
 6. Taxa de avizare, conform deciziei consiliului colegiului teritorial.

În baza certificatului de avizare obținut de la colegiul teritorial se va depune și la autoritatea de sănătate publică teritorială actele necesare obținerii certificatului de înregistrare a cabinetului în Registrul Unic al Cabinetelor Medicale.

Acte necesare pentru avizarea cabinetelor medicale cu personalitate juridică

Actele se depun la colegiul teritorial. Datele de contact pot fi consultate aici.

Pentru obținerea certificatului de avizare sunt necesare următoarele documente:

 1. Cererea reprezentantului legal al unității;
 2. Copie certificat de înregistrare la Registrul Comerțului;
 3. Copie act constitutiv al societății (actualizat, dacă este cazul);
 4. Certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului, în termen de valabilitate, din care să rezulte obiectul de activitate al societății;
 5. Copie dovadă deținere legală a spațiului (contract de vânzare-cumpărare, contract de comodat, contract de închiriere înregistrat la Administrația Finanțelor Publice, act de donație etc.);
 6. Copie acord asociație de proprietari/locatari și al vecinilor direcți pe plan orizontal și vertical (sus, jos, stânga, dreapta apartamentului), dacă spațiul se află într-un imobil cu mai multe apartamente;
 7. Declarație pe propria răspundere a reprezentantului legal privind existența dotării minime necesare funcționării cabinetului stomatologic la data depunerii dosarului;
 8. Copie dovadă a faptului că administratorul societății este medic stomatolog sau 1/3 din membrii Consiliului de Administrație sunt medici stomatologi (diploma de licență) – acest lucru trebuie prevăzut în actul constitutiv sau în actul adițional);
 9. Copie a certificatelor de membru CMSR, vizate la zi, pentru medicii stomatologi care lucrează în societate;
 10. Copie a regulamentului de organizare și funcționare a societății prin care să se ateste recunoașterea independenței profesionale și a dreptului de decizie al personalului medical (conform Codului Muncii);
 11. Copie a fișelor de post pentru medicii stomatologi în care să fie prevăzută respectarea competenței profesionale a specialității (conform Codului Muncii);
 12. Programul de lucru al cabinetului, semnat de conducerea societății;
 13. Plata taxei de avizare la data depunerii dosarului, conform deciziei consiliului colegiului teritorial;
 14. Copie a procesului-verbal eliberat de Direcția de Sănătate Publică teritorială.

În baza certificatului de avizare obținut de la colegiul teritorial se va depune și la autoritatea de sănătate publică teritorială actele necerare obținerii certificatului de înregistrare a cabinetului în Registrul Unic al Cabinetelor Medicale.