08 apr.

Solicitare ofertă proiect digitalizare 27.03.2024

Link către documente în format pdf:
Solicitare ofertă proiect digitalizare 27.03.2024

SOLICITARE DE OFERTĂ

Către: OPERATORII ECONOMICI INTERESAȚI

Colegiul Medicilor Stomatologi din Romania (CMSR) este organism profesional, apolitic, fără scop lucrativ, de drept public, cu responsabilităţi delegate de autoritatea de stat, în domeniul autorizării, controlului şi supravegherii profesiei de medic stomatolog ca profesie liberală.

Prin prezenta, vă informăm că CMSR intenționează să încheie un contract de servicii de expertiză de specialitate privind procesul de digitalizare în relația medici stomatologi – colegii teritoriale, astfel încât invităm orice agent economic specializat care apreciază că deține capacitatea tehnică și resursa umană necesară să participe la transmiterea unei oferte pentru atribuirea acestui contract.

Caracteristicile și cerințele tehnice pentru achiziția de servicii de expertiză de specialitate privind procesul de digitalizare în relația medici stomatologi – colegii teritoriale pot fi solicitate de operatorii economici interesati la adresa de email andreea.munteanu@cmdr.ro.

Propunerea tehnică se va elabora în conformitate cu documentul „Caracteristici și cerințe tehnice pentru achiziția de servicii de expertiză de specialitate privind procesul de digitalizare în relația medici stomatologi – colegii teritoriale” și anexele acestuia.

Oferta tehnică trebuie să reflecte asumarea de către ofertant a tuturor cerințelor menționate.

De asemenea, propunerea tehnică trebuie să convingă CMSR că în caz de atribuire ofertantul dispune de resurse materiale și umane suficiente, precum și de expertiza necesară pentru a asigura prestarea serviciilor cu respectarea tutror prevederilor legale în vigoare.

În acest scop, pornind de la propria expertiză a ofertantului în domeniul contractului ce urmează să fie atribuit și prin raportare la necesitățile, obiectivele și constrângerile beneficiarului, propunerea tehnică va cuprinde informații relevante privind abordarea propusă de ofertant pentru execuția contractului.

Ofertanții au obligația de a indica sau marca documentele/informațiile din propunerea tehnică pe care le declară ca fiind confidențiale, întrucât cuprind secrete tehnice și/sau comerciale, stabilite conform legii, iar dezvăluirea acestora ar prejudicia interesele legitime ale operatorilor economici, în special în Biroul Executiv Național

Pagina 2 din 2

ceea ce privește secretul comercial și proprietatea intelectuală. Caracterul confidențial trebuie demonstrat prin orice mijloace de probă.

Specificațiile tehnice reprezintă cerințe minimale, scop în care soluțiile ofertate în cadrul propunerii tehnice pot face referire la atingerea unor niveluri superioare.

Ofertele care nu pot fi fundamentate din punct de vedere tehnic, logistic și a resurselor prevăzute în ofertă, de natură să nu asigure satisfacerea cerințelor beneficiarului, vor fi respinse ca neconforme.

Propunerea Financiară va cuprinde prețul total ofertat.

Propunerea financiară se va exprima în lei, cu două zecimale, fără TVA, cu menționarea distinctă a TVA și va conține Formularul de ofertă, care reprezintă elementul principal al propunerii financiare, respectiv actul prin care operatorul economic își manifestă voința de a se angaja din punct de vedere juridic în relația contractuală cu autoritatea contractantă.

Neprezentarea propunerii financiare in cadrul ofertei depuse conduce la respingerea acesteia. Prețul ofertat va include costurile serviciilor solicitate, precum și orice alte taxe.

Oferta va fi fermă pe toata durata derulării contractului.

Modul de prezentare a ofertei și termenul limită de transmitere a ofertei :

Ofertele, însoțite de toate documentele, se vor transmite la adresa de e-mail andreea.munteanu@cmdr.ro.

Data limită pentru transmiterea ofertelor: 10.04.2024, ora 15.00

Ofertele depuse după data și ora comunicate nu vor fi luate în considerare.

Informații suplimentare:

Limba în care se redactează oferta: limba română.

Solicitările de clarificări se pot transmite la adresa de e-mail andreea.munteanu@cmdr.ro, până cel târziu la data de 04.04.2024, ora 15.00.

Cu stimă,

Andreea Munteanu

Consilier Președinte CMSR

Noutati similare